JE MOŽNÉ ZÍSKAT V LIŠOVĚ ZVUKOVÝ ZÁZNAM ZE ZASTUPITELSTVA …?

Již v minulosti jsme psali, že v Lišově se uplatňuje jistý druh cenzury veřejných informací. Na minulém zastupitelstvu jsme proto navrhli, aby měli přístup k jednání veřejného zastupitelstva občané a to bez výjimek. Inicializovali jsme také, aby text byl strojově čitelný, umožnil lepší dohledávání a usnadnil práci nejen zastupitelům a občanům města, ale i zrakově postiženým spoluobčanům.

Bohužel, náš návrh nebyl vůbec zařazen do programu. Proti zařazení do programu byla vládnoucí koalice SNK Lišovsko, ČSSD, KSČM. Nyní navíc i s hlasem ODS.

Chceme připomenout, že se nebavíme o něčem tajném. Bavíme se o zvukovém záznamu z VEŘEJNÉHO zastupitelstva města, kam může kdokoliv přijít, kdokoliv diskutovat, kdokoliv si zvukový či video záznam z jednání pořídit. Bavíme se o strojově čitelné formě textů, která je naprosto běžná. Nepřišli jsme tedy s něčím převratným či tajným. Cílem je usnadnit občanům přístup k informacím, kolegům zastupitelům usnadnit jejich práci.

Byli jsme na červnovém zastupitelstvu překvapeni, že ani „demokratické“ subjekty nepustí tento návrh vůbec do diskuze. Byli jsme překvapeni, proč se většina zastupitelů brání přístupu ke komfortnější elektronické formě a proč brání přístupu ke zvukovému záznamu těm, kteří jim dali důvěru při volbách – OBČANŮM. Proč ubírají přístup k online datům členům kontrolního a finančního výboru?

Starosta města Jiří Švec před nezařazením do programu poukázal na probíhající analýzu, informace o ní se následně stala součástí zápisu z jednání zastupitelstva.

Je až s podivem, kolik se dá najít úskalí při zveřejňování veřejných informací, přitom praxe ostatních obcí či kraje ukazuje jednoduchá řešení.

Na pondělní zastupitelstvo města připravilo vedení města variantní řešení úprav a návrh na usnesení a zde je jeho znění.

Pověřenci pro ochranu osobních údajů navrhují, aby úřad zveřejňoval záznamy z jednání zastupitelstva jedním z těchto způsobů:

1. Provést anonymizaci jen u zveřejňovaných zápisů či výpisů z jednání a audio záznamy nezveřejňovat široké veřejnosti (online). Veškeré pořízené záznamy ponechat přístupné na vyžádání na základě §16 e) zákona 128/2000 Sb., a zákona 106/1999 Sb..

Tuto variantu doporučují pověřenci jako optimální, protože zajišťuje plnou ochranu osobních údajů při zachování nízkých nákladů na zpracování záznamů.

2. Provést anonymizaci u všech provedených záznamů z jednání (včetně audio záznamů) a následně provést jejich zveřejnění online. Veškeré pořízené záznamy v plném znění pak ponechat přístupné na vyžádání na základě §16 e) zákona 128/2000 Sb., a zákona 106/1999 Sb..

Tuto variantu pověřenci nedoporučují, protože zjednodušení přístupu k informacím je zatíženo velmi vysokými náklady na zpracování záznamů (lze předpokládat i několik člověkodnů na každý záznam).

3. Provést u všech osobních údajů tzv. balanční test a vyhodnotit zdali anonymizaci osobních údajů provést. Při pozitivním vyhodnocení testu pak anonymizaci osobních údajů provést a následně zápisy a záznamy zveřejnit. Veškeré pořízené záznamy v plném znění pak ponechat přístupné na vyžádání na základě §16 e) zákona 128/2000 Sb., a zákona 106/1999 Sb..

Tuto variantu pověřenci nedoporučují, protože je opět zjednodušení přístupu k informacím zatíženo velmi vysokými náklady na zpracování záznamů (lze předpokládat i několik člověkodnů na každý záznam).

Na základě výše uvedeného a vzhledem ke stávající praxi navrhuje odbor vnitřních věcí MěÚ Lišov zveřejňovat anonymizované Výpisy usnesení ze zápisů zastupitelstev města online na webových stránkách města, tak je tomu doposud a zápisy z jednání ZM stejně jako pořizované zvukové záznamy ponechat přístupné na písemné vyžádání na základě §16 odst.2 písm.e) zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), a zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím u tajemníka MěÚ Lišov.

Rada města projednala tuto zprávu na své schůzi konané dne 4.9.2019 a usnesením č. 25/2019 doporučila zastupitelstvu města projednat a rozhodnout, že anonymizované Výpisy usnesení ze zápisů zastupitelstev města budou zveřejňovány nadále online na webových stránkách města, tak je tomu doposud a zápisy z jednání ZM stejně jako pořizované zvukové záznamy budou přístupné na písemné vyžádání na základě §16 odst. e) zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), a zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím u tajemníka MěÚ Lišov.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Lišov, na základě doporučení rady města, rozhodlo, že anonymizované Výpisy usnesení ze zápisů zastupitelstev města budou zveřejňovány nadále online na webových stránkách města, tak je tomu doposud a zápisy z jednání ZM stejně jako pořizované zvukové záznamy budou přístupné na písemné vyžádání na základě §16 odst. 2 písm.e) zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), a zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím u tajemníka MěÚ Lišov.

Je velmi pravděpodobné, že předpřipravený návrh vládnoucí koalice, která disponuje nadpoloviční většinou v zastupitelstvu, projde. Ale co nám vlastně návrh říká? Zamyslel se někdo nad tím, že textové části budou zveřejňovány jako doposud, tzn. strojově nečitelné? Sami zastupitelé a občané v nich budou obtížně vyhledávat, naši zrakově postižení spoluobčané budou limitováni, funkce čtení digitálního textu našimi technologickými miláčky nám bude v 21. století v Lišově znemožněna.

Pokud bude návrh na usnesení schválen budou tedy zvukové záznamy přístupné na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, resp. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a před tímto návrhem tedy uvedené zákony v Lišově neplatily? Máme to chápat tak, že v případě neschválení tohoto návrhu by neplatily uvedené zákony v Lišově a zvukové záznamy nebudou přístupné? Zastupitelstvo města tedy půjde zákon po zákonu a bude schvalovat to, že i v Lišově jsou zákony ČR platné?

Odůvodnit nezveřejňování zvukových záznamů vysokými náklady na zpracování je pro nás nepochopitelné. Dovolujeme si tvrdit, že zápis ze zastupitelstva zabere daleko více času než anonymizace audio nahrávky. A nedovolíme si přijít s ničím takovým, že zápis ze zastupitelstva nebudeme z ekonomických důvodů pořizovat.

A o jakých konkrétních datech podléhajících anonymizaci ve zvukovém záznamu se bavíme? Platí, že povaha veřejného zasedání zastupitelstva obce vylučuje, aby projevy přítomných na zasedání bylo možné považovat za projevy osobní povahy. To znamená, že není nutné jakýmkoliv způsobem anonymizovat cokoliv o vystupujících a zaměstnancích obce, pokud by mělo dojít ke zveřejňování záznamu. Zároveň projevy úředníků, zastupitelů a jiných funkcionářů obce na zastupitelstvu vlastně souvisí s jejich úřední činností. Totéž platí o diskutujících osobách z řad veřejnosti. Ty svým vystoupením zase realizují politické právo. Jejich projevy tedy taktéž nebudou při zveřejňování anonymizovány.

Anonymizace se však dotkne třetích osob a osobních údajů s nimi spojených. Tedy občanů, o jejichž právech a povinnostech se jednalo, a pokud nejsou v dané věci příjemci veřejných prostředků. Pozor je nutné dát hlavně na údaje, které se týkají zdraví či intimnějšího soukromí a rodiny. Např. pokud o žadateli o obecní byt zazní, že Jan Novák – žadatel má postiženou dceru z prvního manželství, bude nutné tuto část tzv. vypípat. Tyto informace by neměly na veřejném jednání ani zaznít, pokud to není nezbytně nutné. Stačí, že zastupitelé je mají v písemných podkladech. (https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1869-chcete-mit-chytrou-vesnici-tady-je-par-tipu-ktere-mohou-po) Z uvedeného tedy vyplývá, že naší obec těch pár pípnutí finančně nezruinuje.

Je to tedy jen na zastupitelích obce, zda opravdu chtějí být vůči svým občanům otevření. V pondělí mají možnost vám to ukázat!

Opětovně předložíme svůj návrh na úpravu formy zveřejňování zápisů ze zastupitelstva a usnesení rady města, úprava přístupů do datového úložiště.

Přejeme zastupitelům lehkou ruku.