I TY BUDEŠ MÍT NA ZAHRADĚ BYTOVÝ DŮM …?

Na 5. zasedání Zastupitelstva města Lišov, které se bude konat 23. září 2019, budou předloženy územní studie (dále také ÚS), týkající se několika lokalit v našem městě. Zastupitelé je budou brát pouze na vědomí s tím, že poté město nechá tyto územní studie zapracovat ZÁVAZNĚ do územního plánu.

ÚS Lišov-Větrník | Jedná se o lokalitu v ulici Větrná, směrem k lišovskému vodojemu. Nově navržená výstavba rodinných domů se bude týkat levé i pravé strany citované ulice. Je zde výhledově plánováno více než 30 rodinných domů. Tyto stavby musí splňovat zákonné parametry dopravního napojení i napojení na inženýrské sítě. Součástí se stanou i veřejná prostranství, kde je „počítáno s parkovacími stáními“.

ÚS Lišov-Čechova | Jedná se o lokalitu u bývalého družstva Lišovský nábytek, tedy o plochu pro plánovaný domov pro seniory, a dále o plochu pro bytovou výstavbu, kde bude plněn „požadavek dvou parkovacích stání na jednu bytovou jednotku“.

Dále se jedná o lokalitu naproti plánovanému domu seniorů, která je samostatně zpracována panem ing. arch. Pačkou. Na tomto místě je plánována kombinace výstavby bytových domů s domy rodinnými. I zde bude plněn „požadavek dvou parkovacích stání na jednu bytovou jednotku“.

ÚS Lišov-Miletínská | Jedná se o lokalitu u stávajícího sportovního centra Mrkáček. Také na tomto místě je plánována kombinace bytové a rodinné výstavby, a to za stejných „podmínek“ jako u výše uvedených studií, tedy „dvou parkovacích stání na jednu bytovou jednotku“.

ÚS Lišov Za školou | Jedná se o plochu vymezenou pro budoucí výstavbu 22 rodinných domů. Tyto stavby musí splňovat zákonné parametry dopravního napojení i napojení na inženýrské sítě. A je tu počítáno „v dostatečné a vyhovující míře i s parkovacími stáními“.

Ale co je na tom všem zarážející? Bohužel jsme se dozvěděli, že nikdo ze zástupců městské samosprávy nejednal s některými majiteli pozemků a mnohdy majitelé pozemků vůbec nevědí, že na jejich zahradě či stavebním pozemku město závazně plánuje postavit bytový dům.

Doposud se v Lišově preferovala pouze výstavba s rodinnými domy korespondující s rázem malého města. Nyní po změně územního plánu dochází k opaku a ve značném počtu se v Lišově plánují bytové domy plně pod taktovkou vedení města.

Možná jste si do budoucna plánovali, že na své zahradě postaví rodinné domy vaše děti či vnoučata. Pokud však máte na svých pozemcích územní studii, tak se může stát, že vám vedení města v uskutečnění tohoto plánu zabrání. Vedení města může na takovém pozemku naplánovat cokoliv, co umožňuje územní plán, tzn. bytový dům, silnici, místo na sběr recyklovaného odpadu, domov pro seniory, a to bez vašeho vědomí a souhlasu. Ne, nevrátili jsme se do socialismu, tohle je realita dnešní doby.

Tím neříkáme, že princip územních studií je špatný, ale pro jeho smysluplnost a realizovatelnost je nezbytné jej tvořit v součinnosti s vlastníky pozemků, jichž se týká. Pokud se dozvídáme, že komunikace s některými majiteli pozemků neprobíhá, a město na jejich pozemcích plánuje výstavbu bez jejich vědomí, tak se nám to nelíbí. A rozhodně nesouhlasíme s touto praktikou!

Pokud nesouhlasíte s tím, co vám město na vašem pozemku naplánovalo, přijďte na schůzi zastupitelstva v pondělí 23. září 2019 a připojte se vyjádřením svých názorů k našemu nesouhlasu s tímto přístupem. Nikdo jiný to za vás neudělá.

Územní plán města Lišov je zveřejněn zde.