Jsme pro/proti

Jsme pro

• pokračování podpory a součinnosti s budováním obchvatu města
• finanční zodpovědnost a zastavení zadlužování města
• zachování Lišova jako malého města, nikoliv pouhého sídliště anebo předměstí krajské metropole
• co nejširší zpřístupnění záznamů z jednání zastupitelstva a rady na webu města
• zveřejňování smluv a výběrových řízení na webových stránkách města
• změnu územního plánu s vytvořením jasných pravidel pro budování počtu parkovacích mist
• pro realizaci domova pro seniory za předpokladu využití primárně dotačních titulů
• revitalizaci lišovského náměstí Míru
• podporu místních spolků
• modernizaci a rozšíření stávajících sportovišť v sokolovně na místo plánované výstavby víceúčelového hřiště za budovou pošty
• revizi a úpravu protipovodňových opatření nad Horním rybníkem v Lišově
• přímé investice do místních částí a vstřícnou komunikaci s osadními výbory
• vybudování cyklostezky z Lišova do Hůrek a Slověnic
• rekonstrukci místní komunikace mezi Slověnicemi a Dunajovicemi
• vytvoření zázemí spolkového, kulturního a veřejného dění v Hůrkách v budově bývalé školy
• rozumné hospodaření s vodou, zachytávání dešťové vody z veřejných budov, vsakovací jímky
u cest
• zvýšení investic do základní a mateřské školy na zkvalitnění výuky našich budoucích generací
• zvýšení bezpečnosti na silnicích a místních komunikacích, pasportizaci místních komunikací
na venkově a zřízení dopravních obytných zón
• respektování tradičního historického vývoje zástavby a vzhledu okolních objektů při realizaci novostaveb v místních částech, ale také ve městě
• sebevědomý přístup města vůči developerům
• navýšení počtu městských bytů
• primární využití městských a školních sportovišť pro místní občany a spolky
• výstavbu alejí, obnovu polních a úvozových cest, vytváření remízků
• vybudování parkourového hřiště

Jsme proti

• zbytečnému zadlužování města
• zřízení a investicím do plánovaného městského pivovaru
• vzniku bytových domů a komerčních objektů bez zajištění dostatečného počtu parkovacích mist
na daném pozemku
• zániku městské zeleně a nepromyšlenému prodeji městských pozemků soukromým investorům
• hernám a spoluúčasti města na tomto způsobu podnikání
• nadstandardním investicím do městských pohostinství a vytváření nerovného podnikatelského prostředí při provozování této činnosti
• kamionové spedici a průjezdům kamiónů vesnicemi
• snižování současného komfortu obyvatel na úkor rozšiřování města a místních částí
• investování veřejných prostředků do žánrově úzkoprofilových hudebních festivalů, jakým
je i lišovský Rockfest
• vzniku parkovacích zón, parkovacích automatů a placených rezidentních stání
• dalšímu navyšování lišovské skládky komunálního odpadu a zatěžování životního prostředí