Volební program

Naši milí sousedé a spoluobčané,
jsme rádi, že vám můžeme představit náš volební program a naši kandidátní listinu pro nadcházející volby do městského zastupitelstva. Jsme tradiční demokratickou stranou postavenou na křesťanských základech opírající se o základní lidské a životní hodnoty. V komunální politice naše strana figuruje již od polistopadové revoluce a vždy hájila a i v budoucnu bude hájit vaše zájmy.
Jsme rádi, že v minulosti jste nám vyjadřovali podporu svými hlasy ve volbách a poskytovali nám vaše názory, díky čemuž jsme se mohli a neustále se budeme rozvíjet. V minulém roce jsme prošli generační obměnou, kdy do vedení strany nastoupila mladší generace, která vnesla svěží kreativitu opírajíc se o zkušenosti a rady generace starší. Náš tým se rozrostl i o nestranické kandidáty a kolegy. I do budoucna budeme stranou otevřenou pro všechny lidi zastávající morální principy a ušlechtilé životní hodnoty.

Máme rádi naše město a vesnice. Žijeme zde s našimi rodinami, přáteli, kamarády, sousedy. Naším cílem je naše město a vesnice dále rozvíjet. Podporujeme rozvoj rozumný, finančně zodpovědný, zvyšující kvalitu života našich občanů. Naše plány a vize jsou realistické a vycházejí ze současného stavu městských financí. Město je zadlužené na deset let částkou 47 milionů korun. Letošní rok se očekává schodek městského rozpočtu 40 milionů korun, proto by nebylo od nás férové slibovat Vám vzdušné zámky. Je korektní vám předložit realistický program s cílem stabilizovat do budoucna městské finance a vyvarovat se dalšího zadlužování města.

Víte, že zadlužení našeho města vzroste z nuly v roce 2016 na více než 47 milionů korun v roce 2018 a současně finanční rezerva na účtech klesne o 22 mil. Kč za stejné období?

V zastupitelstvu budeme podporovat a rozvíjet demokratické principy a oživíme politickou diskuzi a věcnou argumentaci.

Rozpočtová zodpovědnost města

JSME PRO zodpovědné a efektivní nakládání s finančními prostředky | Lišov jako ekonomicky silné a zodpovědné město | prosazování průhledného rozpočtu, zveřejněného na internetových stránkách, z něhož bude patrné, co kolik stojí |veřejné porovnání rozpočtu se skutečností a vysvětlení případných odchylek.
NECHCEME mít město zadlužující své občany a znemožňující následný budoucí plynulý rozvoj | pokračovat v zadlužování města, tak, jako jeho současné vedení.

Myslíte si, že stávající rozpočet je průhledný? Zkuste v něm dohledat např. výši investice do lišovského RockFestu.

Preferujeme finančně vyrovnaný či přebytkový rozpočet a podporu kvalitním projektům s důrazem na finanční zodpovědnost. Budeme se snažit zachovat stávající poplatky za služby (vodné a stočné, svoz odpadu apod.) v rozumné, ekonomicky udržitelné výši.

Souhlasíte s námi, že je nemorální a nezodpovědné zadlužovat budoucí generace, naše děti a vnoučata?

Otevřená radnice, přístup k informacím

JSME PRO prosazování veřejného přístupu k informacím a projektům, o nichž rozhoduje vedení města| zveřejňovaní smluv a výběrových řízení na webových stránkách města| zpřístupnění živého vysílání z jednání zastupitelstva na webu města tak, aby měli občané a voliči přehled o výkonu funkce jimi zvolených zastupitelů | strojově čitelné zápisy z rady města a možnost jejich vyhledávání (fulltext) | prosazení zásady včasného doručení kompletních a důležitých informací k předjednávaným záležitostem všem zastupitelům.

Rozvoj a směrování města a vesnic

JSME PRO navýšení počtu městských bytů | revitalizaci lišovského náměstí | ochranu a zachování rázu malého města a vesnic, takový jaký je, bez necitlivého přetváření na sídliště či předměstí Českých Budějovic.
NECHCEME podléhat tlakům a snaze developerů přetvářet ráz a styl našeho města a vesnic jen z důvodu jejich většího zisku | aby vítězila kvantita nad kvalitou | snižovat současný stav a komfort všech obyvatel.

Zamysleme se, chceme pohodlně bydlet v malém městě anebo na pouhém předměstí Českých Budějovic?

Lišov (a jeho vesnice) je naším domovem, protože je to malé město s kvalitním zázemím, službami, školou, školkou, lékaři, sportovním vyžitím a dobrou dostupností do krajského města. Co dělá naše město ještě krásnější, je zeleň v centru města, blízkost lesů, rybníků a luk.

Parkování

JSME PRO změnu územního plánu po vzoru okolních měst a zavedení povinnosti stavitele na pozemku stavby vybudovat dostatečný počet parkovacích míst, tzn. minimálně jedno parkovací místo na jednu novou bytovou jednotku | sebevědomý přístup města k developerům a ochranu zájmů našich občanů při jednání s nimi.
NECHCEME vznik parkovacích zón, parkovacích automatů a rezidentních stání.

Vite, že nejasně nastavená pravidla ohledně počtu parkovacích a odstavných míst mohou vést k nerovným podmínkám pro stavitele a umožňují vznik korupčního prostředí?

Vyšší množství aut už naše ulice a parkoviště neunesou, je proto důležité stanovit jasná pravidla, jak do budoucna s problematikou parkování naložit. Chceme rovné podmínky pro všechny stavitele. Odmítáme dotovat z městského rozpočtu, a na úkor městské zeleně či ploch, stavby mající poddimenzované plochy pro stání automobilů. Podporujeme změnu územního plánu, který bude po vzoru okolních měst jasně definovat podmínky pro vznik ploch pro stání automobilů. Je chybou tento fakt bagatelizovat a soukromým investorům výstavbu bytových domů či komerčních staveb nepřipomínkovat, pokud nedisponují dostatečným počtem odstavných míst. Výsledkem jsou přeplněná parkoviště i centrum města a zhoršující se současná kvalita života obyvatel.

Investice a rozvoj místních částí

JSME PRO rozdělení příslušných financí místním částem podle počtu obyvatel tak, aby si mohly rozhodnout, do které oblasti je investují | těsnější a pravidelnou komunikaci s osadními výbory | obnovu krajinotvorby vesnic | podporu vzniku nových staveb v místních částech za předpokladu, že budou respektovat historický vývoj zástavby a vzhled okolních objektů |zlepšení návaznosti spojů autobusové dopravy a preferování veřejné dopravy.
NECHCEME být pasivní při hledání řešení vedoucích k omezení průjezdu kamionů vesnicemi.

Vnímáte vesnice jako jedinečné místo k životu, takové, které je třeba chránit, pečovat o jeho specifika a nepřetvářet ho na nicneříkající sídliště v blízkosti měst?

Podpora podnikání

JSME PRO podporu místních podnikatelů a rozvoje služeb | prioritní šance místním živnostníkům a firmám při realizaci menších veřejných zakázek | podporu turistického ruchu a pomoc místním podnikatelům při zajišťování souvisejících služeb | vybudování cyklostezky Lišov-Hůrky-Slověnice, jako jednoho z nástrojů pro podporu turistického ruchu | narovnání pohostinského trhu.
NECHCEME nadstandardní a nerovnoměrné investice do vybraných městských hostinců a současné přitížení městské pokladně.

Jedním z našich cílů pro rozšíření turistického ruchu je vybudování cyklostezky z Lišova přes Hůrky až do Slověnic. Líbilo by se Vám propojení turistického komfortu s praktickým využitím stezky ke každodennímu cestování pěšky a na kole?

Podpora sportu a volnočasových aktivit mládeže a seniorů

JSME PRO podporu spolkové a volnočasové činnosti | vytvoření takových podmínek pro mládež, aby svůj volný čas trávila pohybovými aktivitami mezi vrstevníky | fungování budovy sokolovny, která je nově ve vlastnictví města, jako tradičního centra sportu a spolkové činnosti | podporu vzniku vnitřního workoutového a parkourového hřiště v budově sokolovny a tamní modernizaci a rozšíření klubových prostor |využití městských a školních sportovišť prioritně místními občany a spolky | modernizaci venkovního hřiště přilehlého k sokolovně a ekonomičtější využití prostředků zamýšlených vedením města na víceúčelové hřiště za budovou pošty | centralizaci sportovišť v prostoru sokolovny a zachování důležité klidové zóny se zelení a vzrostlými stromy v centru města.

Není lepší modernizovat v sokolovně stávající sportoviště a klubové prostory namísto vybudování plánovaného městského pivovaru?

Také JSME PRO pokračující podporu starších spoluobčanů | vyčlenění části pozemku před domem s pečovatelskou službou pro komunitní zemědělství (zahrádky) tak, aby senioři mohli smysluplně pěstovat a konzumovat vlastní ovoce a zeleninu |využití prostranství pro tytéž účely také před některými panelovými domy | bezplatné a pravidelné promítání filmů a divadelní činnost pro starší spoluobčany | realizaci domova důchodců za předpokladu využití dotačních titulů bez zbytečného zatěžování města dalším úvěrem.

Příroda, zeleň a ekologie

JSME PRO revizi a úpravu protipovodňových opatření nad Horním rybníkem v Lišově | podporu výsadby alejí, obnovu polních a úvozových cest a vytváření remízků | rozumné hospodaření s vodou, obzvláště zachytávání dešťové vody z veřejných budov a zřizování vsakovacích jímek u cest |upřednostnění zatravňovacích dlaždic při budování např. parkovacích ploch |zvýšení počtu kontejnerových stání a frekvence svozu tříděného odpadu v místních částech a zkulturnění okolí nejen těchto veřejných prostranství.
NECHCEME v žádném případě další úbytek zeleně v Lišově a místních částech | přeměnu zemědělské půdy a luk na asfaltové či betonové plochy a přeměnu místních částí v sídliště| jakékoliv další rozšiřování skládky v Lišově.

Školství a vzdělávaní

JSME PRO nalézání společné řeči se školou a podporu rozvoje vzdělávání mládeže |vytváření podmínek pro vhodného kandidáta na post ředitele školy, který bude společně s pedagogickým sborem zvyšovat úroveň vzdělávání našich dětí.

Bezpečnost spoluobčanů

JSME PRO zvýšení bezpečnosti nás všech prostřednictvím útlumu heren a jim podobným zařízením, která přitahují do svého okolí pochybné existence a zvyšují kriminalitu |pokračování podpory při budování obchvatu města, který v budoucnu zajistí větší bezpečnost našich občanů | častější radarové měření ve spolupráci s Policií České republiky.
NECHCEME přihlížet závislosti na herních automatech jako jednoho z nebezpečných projevů novodobých závislostí| vznik heren a spolupodílení městana této nebezpečné závislosti | podporu vzniku a investic do plánovaného městského pivovaru a město jako producenta a prodejce alkoholu.

Souhlasíte s námi, aby město neprofitovalo na neštěstí svých spoluobčanů a rozpočet města nevylepšovalo příjmem z hazardu?

Uvědomujeme si, že dopravní situace v našem městě bude ve střednědobém horizontu zlepšena obchvatem, ovšem do té doby zůstane Lišov hlavní dopravní tepnou z Českých Budějovic ve směru na Brno. Frekvence dopravy v kombinaci s nedodržováním předepsané rychlosti zvyšuje riziko dopravních nehod, především srážek vozidel s chodci. Naším cílem je zpomalit neukázněné řidiče a přispět k vyšší míře bezpečnosti chodců i našich dětí.
Myslíme si, že moderní město má mít v 21. století jiné vize než produkování a prodej piva, proto chceme, aby se peníze investovaly smysluplněji. Raději budeme investovat peníze města tak, abychom vytvořili lepší a bezpečnější místo pro nás a naše děti.

Pojďte do toho s námi!