PŘOČ JSME NEHLASOVALI PRO ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2022, NAVÝŠENÍ CENY VODNÉHO A STOČNÉHO A PŘÍPLATEK K ZÁKLADNÍMU KAPITÁLU SPOLEČNOSTI SLUŽBY LIŠOV

Na prosincové schůzi zastupitelstva města jsme se při jednotlivých hlasováních zdrželi u tří bodů. Základním z nich byl rozpočet města na rok 2022, který byl ve své podstatě provázán i s ostatními dvěma body, které jsme též nepodpořili. Na úplný úvod je zapotřebí ještě poznamenat, že zastupitelům je umožněno seznámit se s rozpočtem maximálně deset dní před zasedáním. To je dlouhodobý nešvar, mající za následek pracné zjišťování informací k jednotlivým položkám ve velmi krátkém čase. Třeba po tři roky do ro zpočtu zahrnované výdaje na projektovou dokumentaci k rekonstrukci nebo stavbě tělocvičny, uváděné pokaždé v jiné výši (z těchto rozličných čísel vyvstává otázka, kdy a jaká projektová dokumentace se tvořila a zda vůbec na rekonstrukci či výstavbu právě nové tělocvičny). Pomineme li styl sestavování či utváření rozpočtu, pak nás k jeho
nepodpoře vedlo několik položek v něm obsažených. Jedna z nich se týká hazardu. Jsme proti hazardu v našem městě. Nechceme ho podporovat a vytvářet podmínky pro jeho provozování na území Lišovska, zároveň však nemůžeme počítat s příjmy z něho plynou cími. Rozpočet však s takovými příjmy počítá. Další položkou, bránící nám hlasovat pro rozpočet, byly příjmy z na výšení vodného a stočného obyvatelům města a místních částí. Ctí me svůj volební program, v němž jsme se vyslovili pro nezvyšování vodného a stočného obyvatelům. Chceme hledat úspory či příjmy v jiných oblastech. V rozporu jsme byli i s výdajovou položkou, a to konkrétně s příplatkem k základnímu kapitálu společnosti Služby Lišov, který má posloužit na splátky úvěru na stavbu II. etapy jejího areálu. Při jednáních zastupitelstva, týkajících se financování této II. etapy s názvem „Technické zázemí společnosti Služby Lišov“, jejíž nedílnou součástí bylo pořízení štípačky dřeva, jsme byli ujišťováni, že město bude jen ručitelem za poskytnutý úvěr. Městská společnost měla tento úvěr splácet ze zisku, generovaného provozem štípačky dřeva. Pakliže vezmete v potaz zde shrnuté informace, pochopíte náš postoj a naše rozhodnutí z držet se hlasování a nepodpořit jak rozpočet města na rok 2022, tak i navýšení ceny vodného a stočného a příplatek k základnímu kapitálu společnosti Služby Lišov.

Ing. Ondřej Kubala