ŠTÍPAČKA NA DŘEVO, PŮJČKA 20 MILIONŮ, AREÁL SLUŽEB A INSOLVENCE …?

Vraťme se do roku 2018 a do času předvolebního. Každému se zajisté dostal do ruky leták Sdružení nezávislých kandidátů (SNK) Lišovsko, v němž, mimo jiné, mohl najít část zabývající se městskou firmou Služby Lišov s. r. o.

 

zdroj: http://www.snklisovsko.cz/index.php/volby-2018/volebni-program

Lidé ze SNK se v něm pyšní, že se jim podařilo postavit na nohy městkou firmu, což nemusí být až tak úplně pravda. Myslíme si totiž, že to byla zásluha i jiných lidí než těch, kteří jsou na plakátu, tedy např. i těch zmiňovaných osmnácti zaměstnanců, ale tím se teď nebudeme zabývat. Je to zkrátka takový dlouholetý lišovský trend, kdy si úspěchy přivlastní několik málo jedinců a od neúspěchů dávají všichni ruce pryč.

Ještě v předvolebním čase nás zajímalo, jak kolegové ze SNK, již tehdy ve vedení města, přišli na uvedený hospodářský výsledek za rok 2017, který nám připadal značně nadhodnocený. Požádali jsme proto odborníky, v tomto případě ekonomy, aby se na skutečné výsledky za rok 2017 podívali okem zkušeným.

Skutečná čísla, zveřejněná ve Sbírce listin, jsou za rok 2017 následující:

Provozní výsledek hospodaření: 3 299 tis. Kč
Výsledek hospodaření před zdaněním: 3 168 tis. Kč
Výsledek hospodaření za účetní období po zdanění: 2 541 tis. Kč
Čistý obrat za účetní období: 24 685 tis. Kč

zdroj: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=721086

SNK tedy ve svých volebních letácích uváděla cca dvounásobný výsledek hospodaření a o cca 2,3 mil. Kč vyšší obrat. Proč SNK klame veřejnost? To nevíme.

Dále jsme byli upozorněni na to, že firma, vlastněná městem, nedodržuje zákon a nezveřejnila účetní závěrku za roky 2016 a 2017 do Sbírky listin tak, jak jí to ukládá § 21a zákona o účetnictví. Mezi námi, říkejme tomu opomenutí, si dovolíme poradit (nyní veřejně) zástupcům společnosti i města, aby tak raději učinili co nejdříve – sankce za toto porušení je totiž podle § 37, zákona o účetnictví, vyjádřena pokutou až do výše 3 % aktiv. V řeči čísel za rok 2017 se tedy jedná až o 897 tis. Kč! Byla by jich škoda, ne?

A proč se o to všechno zajímáme? Protože jsme opozice a zároveň zastupitelé města Lišov, které je jediným společníkem a vlastníkem této společnosti. Je naprosto zřejmé, že hlavním cílem společnosti vlastněné městem není generování zisku, nýbrž obsluha občanů daného města. Efektivněji, či lépe než externí společnosti. Služby Lišov, stejně jako kdokoliv jiný, který něco dluží, musí své úvěry a úroky splácet, a na tyto úroky a úvěry si, stejně jako každý z nás, musí vydělat. Jinak je splácet nebude mít z čeho. Logické, ne? Ačkoliv se v Lišovském zpravodaji dozvídáme z článku místostarosty a předsedy dozorčí rady Služeb Lišov, Ing. Otakara Chlouby, že po finanční stránce bude investice realizována přes účetnictví společnosti, mimochodem pod kontrolou rady města, tak skutečnost je jiná. Společnost si na přelomu let 2018/2019 vzala investiční úvěr na financování technického zázemí v hodnotě 20 miliónů Kč, které zahrnuje nákup majetku jako je dřevozpracující linka, s ní související stavby, skladovací budovy a povrchové úpravy. Ručit za ni bude město Lišov a platit úvěr bude s největší pravděpodobností také město. Tedy ve výsledku vy i my. Občané města.

Na tuto nemalou investiční akci přitom městská společnost nemá, a nikdy ani neměla, zpracovaný podnikatelský záměr. Nemá tedy kalkulaci na to, co a v jakém časovém horizontu investice přinese. Podnikatelský záměr (business plán) je přitom základní rozhodovací podklad pro to, zda investici realizovat či nikoliv. Toto rozhodnutí, i přes neustálé apely na ostatní členy dozorčí rady a vedení města, nebyl schopen změnit a následně ani ochoten akceptovat (především z důvodu povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře) náš zastupitel, jako člen dozorčí rady Služeb Lišov, Ing. Jan Kresan. Z toho důvodu, proto z pozice člena dozorčí rady ke dni 18.12.2018 odstoupil. Bylo to den poté, co si zastupitelé odsouhlasili usnesení, že město Lišov bude ručit společnosti za 20milionový úvěr. Naši zastupitelé, krom Ing. Lidmily Hrbkové, tento návrh nepodpořili.

Zdroj: zápis ze zasedání Zastupitelstva města Lišov ze 17. 12. 2018

Důvodů pro naši nepodporu bylo totiž hned několik. Tím hlavním byl fakt, že jsme nesouhlasili s tak vysokou investicí. Původní záměr vedení společnosti, alespoň podle našich informací, byl jiný a blízký i představám našim: skutečně investovat do štípačky dřeva, ocelové haly a do úpravy ploch v řádech statisíců či jednotek miliónů. To by znamenalo investici, která významně nezatíží ani Služby Lišov, ani město a jeho občany, navíc by projekt vycházel z reálných možností společnosti. Nicméně rada města, jakožto její valná hromada, měla jiný pohled na věc a vznikl navenek honosnější projekt za 20 miliónů Kč. Dalším důvodem pro naši nepodporu byla absence již zmíněného podnikatelského záměru a nejasnost, kdo bude úvěr nakonec skutečně splácet. Společnost či město Lišov?

Areál na štípání dřeva městské firmy v Českých Budějovicích. Štípačka na dřevo je částečně zastřešena.
Areál na štípání dřeva městské firmy v Českých Budějovicích. Dostatečně velký manipulační prostor.

Ale vraťme se zpět k úvěru. Nejistotu, že společnost bude tento úvěr schopna splácet, vyjádřila i banka, která úvěr poskytuje, a to tím, že jako podmínku pro poskytnutí požadovala zajištění (ručení) od města. Na původní výběrové řízení na poskytnutí úvěru bez ručení žádná z bank nabídku nepodala. Vidíme tedy, že také bankovní analytici vyhodnotili, že takový úvěr není městská společnost schopna sama splatit, ačkoliv politika přesvědčování, vedená radou města, vyznívá přesně opačně.

Následovala soutěž na zhotovitele. Valná hromada společnosti, kterou vykonává rada města, jak bylo již zdůrazněno, následně dne 13. března 2019 pověřuje jednatele podpisem smlouvy s firmou mající nejvýhodnější cenu, případně s firmou další v pořadí.


Zdroj: Výpis usnesení ze zápisu z 13. mimořádné schůze Rady města Lišov ze dne 13. 3. 2019

Nakonec byla smlouva podepsána se společností T.S.G.P., s. r. o. se sídlem Praha 5, Šafránkova 1238/1, PSČ 155 00, která se umístila jako druhá v pořadí.

Veškeré dokumenty týkající se zakázky jsou volně dostupné na adrese:

https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=order&a=detaildocumentsandimages&rwr=technicke-zazemi-sluzby-lisov-stavba-provozniho-arealu

Najdeme zde vše od zadávací dokumentace až po podepsanou smlouvu o dílo.

Pokud se podíváme na smlouvu, tak z ní zjistíme základní údaje.

Cena díla: 18 148 054,99 Kč s DPH
Dokončení stavebních prací: nejpozději do 30. listopadu 2019
Předání a převzetí stavby: nejpozději do 30. listopadu 2019
Záruční doba na stavební práce: 60 měsíců

A nyní, podívejme se na firmu T.S.G.P., s. r. o.

Den zápisu firmy do Veřejného rejstříku je 22. leden 2014. Účetní závěrku zveřejnila jen jednu jedinou, a sice za rok 2016, čímž porušila § 21a zákona o účetnictví (nečetli jsme o podobném prohřešku už jednou výše?). V roce 2015 byl její čistý obrat 3,7 mil Kč, v roce 2016 potom 31,8 mil Kč. Počet pohledávek firmy delší než 30 dnů je 899, počet závazků firmy delší než 30 dnů je 350!

I přes uvedené informace získala firma zakázku na výstavbu areálu Služeb za 18 mil. Kč. Nakonec, proč ne, že? Zdá se nám to v pořádku?

Dnes je začátek března, tzn. více než čtvrt roku od smluvního data dokončení a převzetí stavby a jak to vypadá … areál není doposud dokončen, firma T.S.G.P., s. r. o. je v insolvenci. Každým dnem se přihlašují s pohledávkou další a další firmy. Smutné.

Detail insolvenčního řízení

T.S.G.P., s. r. o.

https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?id=9BAD89A676202492E05333F21FACA49B

Přitom stačí podívat se do historie, firma totiž neskončila v insolvenci poprvé. Nejdříve do ní upadla 9. prosince 2019, ovšem z té se jí podařilo dostat, a následně 10. ledna 2020. Vypadá to hezky, že nyní čteme a slýcháme od vedení města, že budova je dokončena z 90 %, že budeme po zhotoviteli v insolvenci žádat penále a že vše řeší právní zástupci, přesto tu však zůstává spousta dalších otázek. Tak třeba:

1) Proč nebyla budova dokončena v řádném termínu?
2) Proč zakázku získala firma nedodržující zákony České republiky, konkrétně § 21a zákona o účetnictví?
3) Kdo bude za stavbu za bezmála 20 miliónů Kč držet záruku?
4) Kdo stavbu a za kolik peněz dokončí?
5) Kdy stavba bude předána k užívání?
6) Kdo je za tento stav zodpovědný?

Tyto otázky jsme položili i místostarostovi, radnímu města a předsedovi dozorčí rady Služeb Lišov, Ing. Otakaru Chloubovi (ČSSD). Jeho odpovědi jsou následující a děkujeme za ně.

1/ Řádný termín byl 31. 12. 2019. K tomu datu byla stavba dokončena se soupisem závad a nedodělků, které sami o sobě ani ve spojení nebrání užívání stavby. Viz soupis závad a nedodělků k 30. 12. 2019 zahájenému a probíhajícímu procesu předání a převzetí díla od zhotovitele.
2/ Zhotovitel vyhrál výběrové řízení dle platných zákonů ČR. Viz mandatář. Ohledně dodržování zákonů si je policie určitě podá, je-li to pravda.
3/ Je to momentálně předmětem jednání.
4/ Kdo odstraní jednotlivé závady a nedodělky je momentálně také v jednání. (z rozpočtu na stavbu držíme stále značné zádržné a poslední fakturaci). Určitě nepřelezeme celkově nasmlouvanou cenu.
5/ Během jarních měsíců letošního roku.
6/ Zhotovitel stavby jednoznačně.

Místostarosta Otakar Chlouba však odkazuje na dokumenty, které nejsou veřejné. Naše žádost panu místostarostovi o dodatečné zaslání dokumentů, na něž se odkazuje, už bohužel akceptována nebyla. Byli jsme odkázáni na podání písemné žádosti na podatelnu města dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Smutným zjištěním zůstává, že mezi podnikateli, kterým vybraný subjekt T.S.G.P., s. r. o. dluží, jsou i místní firmy, které důvěřovaly nejen zhotovitelské firmě T.S.G.P., s. r. o., nýbrž i zadavateli zakázky. Současné pohledávky lišovských firem se přitom pohybují na částce okolo 1,5 miliónu Kč. Tedy, co říci na závěr. Snad pár slov z jedné Havlovy hry: Je to celý tak nějak blbě složitý …!

Nedokončený areál firmy Služby Lišov s. r. o. za 18 mil. Kč.