VEDENÍ MĚSTA PROTEŽUJE ZÁJEM DEVELOPERA NA ÚKOR LIŠOVSKÝCH OBČANŮ…?

Již v záři minulého roku jsme občany informovali, že radní města Lišov předložili zastupitelstvu vypracované územní studie (dále také ÚS) s návrhem na usnesení „Zastupitelstvo města Lišov bere na vědomí vypracované územní studie pro lokality: …“. Po zveřejnění těchto informací sepsali občané města, nesouhlasící s vypracovanou ÚS v jedné z lokalit, otevřený dopis.

Otevřený dopis zastupitelům s 45 podpisy

Obyvatelé Lišova i vlastníci pozemků, žijící v dané lokalitě, avizovali již 19. září 2019 svůj nesouhlas s projektem developera, který rada města nechala zapracovat do ÚS a chtěla předložit zastupitelům. Následně jsme byli osloveni, abychom otevřený dopis předali všem zastupitelům před jejich zasedáním, což jsme také učinili.

Zastupitelstvo, na jehož schůzi rada města mimo jiné předložila všem představitelům i přítomné veřejnosti rovněž vypracované územní studie, se konalo dne 23. září 2019. Přestože podle jednacího řádu zastupitelstva mají být podklady pro zastupitele před daným zasedáním doručeny nejpozději deset dnů před jeho konáním, nestalo se tak, navíc byly tyto podklady prezentovány v mírně odlišné variantě, než ty dopředu předložené.

Na řádném jednání bylo starostou města sděleno, že s danými ÚS byli majitelé dotčených pozemků seznámeni. Ovšem díky přítomné veřejnosti vyšlo najevo, že tomu tak nebylo. Většina majitelů pozemků totiž nebyla se záměrem města seznámena vůbec. Nastala diskuze, do níž se zapojili i přítomní občané, kteří opětovně a důrazně prezentovali nesouhlas s ÚS podle otevřeného dopisu. Dále někteří majitelé pozemků vyjádřili váhavý postoj k případnému odprodeji svých parcel městu v protější lokalitě, v níž město plánuje – na jejich pozemcích – domov pro seniory. Po živější debatě se z již vypracovaných územních studií, které byly předloženy zastupitelům i s daným návrhem na usnesení, staly rázem rozpracované s tím, že se bude o finální podobě ÚS opravdu dodatečně jednat se všemi majiteli dotčených pozemků. Na naši námitku byl tedy odsouhlasen návrh na usnesení ve znění „Zastupitelstvo města Lišov bere na vědomí rozpracované územní studie pro lokality: …“ Nejsme hloupí a vnímáme rozdíl mezi významy slov „rozpracovaný“ a „vypracovaný“! Podle starosty Jiřího Švece se jednalo pouze o prostou chybu při psaní návrhu na usnesení. Opravdu? Zajímavé přitom je, že v Lišovském zpravodaji byl otisknut text se zněním „vypracované územní studie“. Dále usnesení určilo starostu města jako svého zástupce pro spolupráci s pořizovatelem předmětné změny a změny č. 1 územního plánu města Lišov.

Koncem měsíce října 2019 se konalo slibované seznámení záměru ÚS s vlastníky pozemků. Mezi tím co se prezentovalo na zasedání zastupitelstva před měsícem, byla zásadně přepracována lokalita U střelnice. Rodinné domy tu nahradily domy bytové na základě připomínky majitele ucelených pozemků. Nicméně na připomínky lišovských občanů, ať už formou otevřeného dopisu či námitkami přímo na zářijovém zastupitelstvu města, kde byli přítomni jak zpracovatel ing. arch. Pačka, tak i pořizovatelka ing. Šímová, nebrali zřetel, a ÚS byly představeny majitelům pozemků v takřka nezměněné podobě. Následoval opětovný nesouhlas majitelů pozemků s umístněním bytových domů do lokality zastavěné rodinnými domy. Pořizovatelka ing. Šímová přitom navrhla, aby jí občané své připomínky zaslali písemně s tím, že se je bude snažit do územních studií zapracovat.

Uběhlo několik měsíců a lišovští občané se začali opětovně zajímat o to, jak pořizovatel nechal zapracovat jejich požadavky do ÚS. A milé překvapení je nečekalo. Bohužel. Dozvěděli se, že opětovně nebyl na jejich požadavky brán zřetel, a tak nejprve kontaktovali radní, kteří ve své většině argumentovali tím, že o žádných písemných připomínkách pořizovateli nic nevěděli. Následně se tedy občané obrátili podle zákona sepsanou peticí znovu na vedení města. Petici řádně podali na podatelnu, adresovali ji tentokrát nejen radě, nýbrž i zastupitelstvu, a přesně specifikovali svůj požadavek na změnu prostorového uspořádání z kategorie PR3 na kategorii PR2, čímž znovu zopakovali svůj požadavek na snížení výšky budov.

Petice občanů s 40 podpisy

Dne 16. prosince 2019 následovalo další plánované zasedání zastupitelstva města. I přes opětovné námitky v různých formách a časech byl do programu zařazen bod „Návrh na vydání změny č. 1 ÚP Lišov“, který umožňuje postavit developerovi tři nadzemní obytná patra v dané lokalitě, a to proti vůli občanů. Nyní se chtěli aktivně zapojit už i zastupitelé z ODS a podpořit místní obyvatele. K zařazení do programu jednání proto připravili následující bod.

Text plánovaného bodu.

K zařazení bodu do programu ale nedošlo, snad proto, že starosta Jiří Švec byl s peticí dopředu seznámen. Veřejnost i zastupitele následně ubezpečil, že petici vnímá a popisovaným požadavkům rozumí, zároveň přislíbil, co se výšky budov týká, že budou takové požadavky zapracovány do změny územního plánu. Na základě starostova ubezpečení potom zastupitelé ODS stáhli svůj návrh na usnesení. V rozpravě k danému bodu dále starosta občanům i zastupitelům sdělil, že nové prostorové uspořádání bude vycházet z občany požadované kategorie PR2, ale s původní zastavitelností v kategorii PR3. S tím zastupitelé souhlasili a odhlasovali jednoznačně následující návrh na usnesení.

Text odsouhlaseného návrhu na usnesení

Po jednotném hlasování napříč politickým spektrem odcházeli občané našeho města ze zastupitelstva konečně s pocitem úlevy a pochopení, že vedení města Lišov jednoznačně po čtvrtroce opravdu akceptovalo jejich nespočetné žádosti. Co se však nestalo. OČEKÁVÁNÍ OBČANŮ MĚSTA SE NENAPLNILO!

Dne 22. ledna 2020 zveřejnilo město Lišov na úřední desce veřejnou vyhlášku s návrhem změny č. 1 ÚP Lišov. Ačkoliv občané města očekávali hladké zapracovaní připomínek podle příslibu starosty Jiřího Švece, tedy osoby, která má za město spolupracovat s pořizovatelem na změně č. 1 ÚP. Po prosincovém jednomyslném odhlasování daného usnesení celým zastupitelstvem, stalo se najednou to, co nikdo z občanů nečekal.

Návrh změny č. 1 ÚP v dotčené lokalitě opravdu mění prostorové uspořádání, avšak nikoliv na kategorii PR2, jak požadovali desítky lišovských občanů, a jak jim to vlastně zastupitelé přislíbili, nýbrž na nově vzniklé PR8!

Jak se podle tohoto návrhu změní prostorové uspořádání hlavně s ohledem na výšku budov? NEZMĚNÍ SE VŮBEC!

Lidé chtějí: PR2, tedy 1NP + obyvatelné podkroví = výška 1NP + podkroví

Původní PR vycházející z UP: PR3, tedy 2NP + obyvatelné podkroví = výška 2NP + podkroví

Zastupitelé akceptovali výškový limit podle požadavku z petice, tzn. výška 1NP + podkroví

Město ale zveřejnilo návrh změny ÚP, kde mění PR3 na PR8

Návrh města: PR8, tedy 2NP + neobyvatelné podkroví = výška 2NP + podkroví


Výška budov:

Výška budovy (VB) dle PR3 > VB dle PR2
VB dle PR8 > VB dle PR2
VB dle PR8 = VB dle PR3

Po zveřejnění daného záměru města opětovně oslovil pan Petr Chval, coby zástupce petičního výboru, zastupitele se zveřejněným záměrem města, který nekoresponduje s příslibem, který osobně, ale především veřejně na zasedání zastupitelstva občanům dali. Podle vyjádření pana Chvala většina zastupitelů byla překvapena, že nedošlo k avizované změně, myšlena je tím především výška budov, a projevila zájem o to, aby pravidla v dané lokalitě reagovala na petici občanů města.

Na mimořádném zasedání zastupitelstva dne 3. února 2020, které se primárně zabývalo demolicí fary v Dolních Slověnicích, jíž hodlá vedení města zbourat bez ohledu na názory odborníků, byl tedy předložen zastupitelem Ing. Drahomírem Návarou, zvoleným za ODS, následující bod do programu města.

Následovalo hlasování o zařazení daného bodu do programu a záhy nato i jisté překvapení pro občany města a některé zastupitele. Tedy, pro několik málo zastupitelů. Starosta Jiří Švec, místostarosta Otakar Chlouba, spolu se VŠEMI svými kolegy ze SNK Lišovsko, ČSSD a tradičně i hlasem KSČM, hlasovali proti zařazení tohoto bodu do programu. Zdá se vám to pochopitelné?

Prvorepubliková satira

Ano, dané strany opětovně blokují prostou diskuzi nad tématy. V tomto případě jdou však proti svým občanům a voličům. Smutné, ale v Lišově bohužel nikoliv neobvyklé. Je to snad dané skutečností, že starosta v našem městě nebydlí a pouze sem dojíždí za prací, nemá tu vazby a starosti našich občanů jsou mu prostě značně vzdálené? Proč v tomto případě nepřevezme otěže vedení místostarosta Otakar Chlouba, místní občan s lišovskými kořeny své rodiny, který se opětovně prezentuje, jak mu na spoluobčanech města záleží?

Celé to vnímáme tak, že vedení města naprosto ignoruje vůli i přání svých občanů a opakovaně protežuje zájem developera na jejich úkor. V kontextu s předchozím zasedáním zastupitelstva, na němž se diskutovalo o demolici dolnoslověnické fary, je to až úsměvné. Posuďte sami. Tenkrát totiž starosta na zastupitele a občany apeloval, aby vyslyšeli hlasy místních občanů, kteří jsou prý pro zbourání někdejšího farního objektu. A co se nestalo nyní. Najednou se vedení města tváří, že hlasy místních občanů neslyší, trpí výpadky paměti a nerespektuje požadavky veřejnosti. Jaká to kreativní práce s názory občanů, na které se vedení města odvolává jen tehdy, hodí-li se to pro zdůvodnění jeho vlastních cílů.