ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIŠOV 2/2018. TAK TROCHU OPOŽDĚNÁ GLOSA …?

S pondělím 25. března 2019 se blíží nové jednání Zastupitelstva města Lišov. To předchozí se konalo v pondělí 17. prosince 2018 a z 21 jeho členů chyběl pouze jediný. Na programu bylo několik důležitých bodů, jejichž obsah s vámi chceme v krátkosti sdílet.

Na úvod měla proběhnout kontrola zpráv z předchozích rad města. Z nám nepochopitelných důvodů byly však smazány veškeré historické materiály z datového úložiště, ke kterému mají zastupitelé města přístup. Bylo jim tím znemožněno nahlížet do starších zápisů a výpisů z rad a zastupitelstva na datovém úložišti. KDU-ČSL, jak už proklamovala ve svém volebním programu, požaduje otevřenost radnice a přístup k informacím. Iniciovali jsme tedy návrh na usnesení, aby byly zpět na datové úložiště nahrány smazané dokumenty. Po odpovědi některých oponentů, že zastupitelé mohou nahlížet do těchto dokumentů na radnici, což by ovšem značně časově ztížilo práci zastupitele, byl nakonec přijat náš návrh. V současné době mají díky němu všichni zastupitelé města opět historický náhled, což jim usnadní práci při výkonu své funkce.

Bodem nejvýznamnějším bylo schválení rozpočtu města na následující rok, který určuje investiční plán. Radní města stanoví finanční priority, které následně přednesou zastupitelstvu.

Rada města předložila zastupitelům návrh rozpočtu města jako nejdůležitějšího finančního rozhodnutí následujícího roku. K našemu překvapení se finanční výbor i přes urgence jeho člena z našich řad vůbec nesešel a neprojednal tento důležitý dokument, jakým je právě návrh rozpočtu na rok 2019. Zastupitelé tedy právoplatné stanovisko finančního výboru k rozpočtu neobdrželi.

Přitom, s ohledem na maximálně možnou zadluženost města je více než nutné držet se finanční zodpovědnosti. Celkové příjmy na rok 2019 jsou předpokládány ve výši 117 mil. Kč a celkové výdaje 108 mil. Kč. Přebytek hospodaření se plánuje ve výši 9 mil. Kč. Běžné výdaje se oproti předchozímu roku zvednou o 7 mil. Kč, na částku 66 mil. Kč. Na kapitálové výdaje tak zbývá částka 42 mil. Kč.

Běžné výdaje jsou prostředky vynaložené na každodenní provoz obce, obrazně řečeno, peníze, které obec projí.
Kapitálové výdaje jsou investice do majetku obce, který se těmito investicemi zhodnocuje, tj. z kterého bude resp. měl by být užitek i v následujících letech.

Některé plánované výdaje pro rok 2019:

Výdajová položkaRok 2018Rok 2019
Základní škola6,375 mil. Kč6,2 mil Kč
Rekonstrukce kuchyně Obec2mil. Kč (nerealizováno)4,8 mil Kč
Realizace chodníků Lišov
2 mil. Kč
Pořádání kulturních akcí, provoz KD1,5mil. Kč2,75 mil. Kč
Rekonstrukce chodníků Hůrky
2,5 mil. Kč
Provoz a upgrade technologie kina1,7 mil. Kč2,25 mil. Kč
Rekonstrukce komunikace Velechvín
1,9 mil. Kč.
Výkup pozemků250 tis. Kč1,4 mil. Kč
Domov pro seniory250 tis. Kč0 Kč

Jedním z nejvyšších výdajů je položka na provoz Základní a Mateřské školy Lišov. Podle návrhu rady města byly výdaje poníženy na tomto paragrafu oproti předchozímu roku o 175 tisíc Kč. Jakkoliv chápeme, že vedení města hledá úspory pro své plány a umořování dluhů, nepřijde nám vhodné snižovat náklady právě v rozpočtové kapitole školství. Očekávali bychom spíše její navýšení, neboť vzdělávání našich dětí je opravdová investice do naší budoucnosti. Co bychom naopak neočekávali, je fakt, že letošní rozpočet zatíží rekonstrukce kuchyně v městském hostinci Na Obci částkou 4,8 mil. Kč. Pravda, rekonstrukce byla již plánována v minulém roce s částkou 2 mil. Kč, ale kvůli nedostatku finančních prostředků ji město odložilo. Navýšení ceny plánované rekonstrukce o 2,8 mil. Kč z roku na rok, tj. o 140 %, je pro nás nepochopitelné. Na přelomu roku byl znovuotevřen kulturní dům a v rozpočtu přibyla částka na jeho provoz. Náklady na něj jsou však jen těžko odhadnutelné. Výdaje ve výši 1,25 mil. Kč, v porovnání s výdaji kina ve výši 1,7 mil. Kč, jsou z našeho pohledu podhodnoceny.

V minulém roce se narychlo a dle nás nesystémově schvalovalo zadání zpracování projektové dokumentace na výstavbu domova pro seniory, jejíž samotné vyhotovení bude stát několik milionů korun. Nepřijde nám vhodné zadávat projektovou dokumentaci ve chvíli, kdy pozemky s plánovanou stavbou nejsou z větší části ve vlastnictví města. Město by se mělo snažit především o výkup pozemků a až poté řešit nákladnou projektovou dokumentaci, která se bez úspěšného nákupu těchto ploch stane jen bezcenným lejstrem. Proto nám přijde částka vyčleněná na nákup pozemků v hodnotě cca 1,25 mil. opravdu nízká a reálně není možné za tuto sumu pozemky vykoupit. Podle dalšího výdaje v položce domova pro seniory, kde na rok 2019 nejsou alokovány žádné finanční prostředky, je více než zřejmé, že projekt výstavby není již pro město prioritou a peníze jsou anebo budou směrovány jinam.

Diskutována byla i další nemalá investice, a sice do vybudování nového pavilonu mateřské školy.

Vedení města předpokládá cenu 42 mil. Kč, jíž bez získání dotace, jak uvedl starosta, budeme muset uhradit z vlastních zdrojů. Při současném zadlužení města, a znemožnění vzít si další úvěr, bude financování této stavby poměrně náročné a neobejde se bez radikálních škrtů. V letošním rozpočtu zbylo na zahájení stavby pavilonu školky pouze 400 tisíc Kč. Vedle toho padl i dotaz na termín uskutečnění rekonstrukce komunikací v Lišově, např. v Souběžné ulici, která se spolu s dalšími ulicemi U Horního, Topolová, U Stadionu, Potoční, Na Dolinách a Dolní již několik let v rozpočtových výhledech a realizaci odkládá na další a další roky. Z odpovědi starosty vyplynulo, že rekonstrukce komunikace v Souběžné ulici původně v návrhu rozpočtu byla, ale následně došlo k jejímu vyškrtnutí a přednost získaly jiné projekty. Absurdní přitom je, že prioritou pro naše občany zůstává, alespoň podle dotazníkového šetření z roku 2016, viz graf níže, právě rekonstrukce místních komunikací.

Dalším důležitým bodem na zastupitelstvu města bylo odsouhlasení ručení mezi Komerční bankou a městem Lišov. Rada města rozhodla koncem roku 2018 o vypsání veřejné zakázky na poskytnutí úvěru na úpravu pozemku, stavbu budov a technologii na zpracování palivového dřeva. První výběrové řízení bylo zrušeno. Žádný bankovní ústav totiž neprojevil zájem poskytnout úvěr společnosti Služby Lišov bez ručení města, což bylo podmínkou rady. Následně tedy bylo vypsáno výběrové řízení druhé, nyní již s ručením ze strany města. Tehdy již byly nabídky poskytnuty, zvítězila Komerční banka s úvěrem 20 mil. Kč, dobou splatnosti 15 let a pevnou úrokovou sazbou 2,6 % p. a. Zastupitelé tak měli rozhodnout, zda k současným úvěrům, které si vzalo přímo město v celkové výši cca 62 mil. Kč, přibude další závazek, a to ručení ve výši 20 mil. Kč. Starosta přislíbil, že splátky úvěru bude splácet město ze svého rozpočtu formou příplatku k základnímu kapitálu společnosti Služby Lišov a nepřímo tak bude splácet vlastně další úvěr ve výši 20 mil. Kč. Nejen z těchto důvodů si myslíme, že projekt je zbytečně nadstandardní, finančně náročný a nekoresponduje s reálnou situací.

Následovaly majetkové záležitosti. Nejobsáhlejší diskuze nastala u žádosti developera o směnu pozemku v centru Lišova v městském majetku za část pole na periferii, a to v souvislosti s vybudováním parkovacích míst pro novostavbu v Čechově ulici. Postoj města, s přihlédnutím k jiným majetkovým záležitostem, se nám jeví jako ne zcela standardní a dle nás se město nechová v této otázce jako řádný hospodář. Tato žádost o směnu bude i jedním z témat následujícího zastupitelstva a jsme v očekávání, jak se celá záležitost vyvine.

V závěru jednání rada města doporučila zastupitelům navýšení cen vodného a stočného. Ze stran přítomné veřejnosti zazněl nesouhlas s požadavkem rady města na jeho zdražení. I s ohledem na vyšší příjem do městské pokladny, a možnost prosazovat a realizovat své priority a zároveň nutnost splácet nemalé částky za úvěry v řádech desítkách miliónů, zastupitelé nakonec rozhodli o navýšení vodného a stočného na rok 2019.

Druhá schůze stávajícího zastupitelstva se protáhla do pozdních nočních hodin. Bylo totiž hodně co diskutovat, bylo hodně na co se ptát. Tedy alespoň z naší strany. Velice si vážíme i několika málo přítomných z řad veřejnosti, kteří vznášeli své dotazy a využili tak demokratické možnosti participovat na dění v samosprávě. Chápeme to jako pozitivní skutečnost. Vždyť, jak je naším sloganem, jsme závislí na Vaší podpoře! A stane-li se do budoucna takový přístup normou, nebude možná ani zapotřebí psát tak obsáhlé glosy, navíc do jisté míry opožděné. Ačkoliv, kdo ví …?