JDE TO S NÁMI Z KOPCE … ?

Město Lišov má za sebou účetní závěrku za rok 2018. Důležité informace najdeme na webu monitor.statnipokladna.cz, což je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy.

Meziroční vývoj rozpočtu

V uvedeném grafu je vidět, jak městu Lišov narůstají v posledních letech příjmy. V prvé řadě díky pozitivnímu celostátnímu ekonomickému vývoji, který se pozitivně projevuje na straně příjmů ve vyšším výběru daní. Dále díky aktuální podobě rozpočtového určení daní. Příjem města je do značné míry závislý na dobrém výběru daní a hospodářském růstu české ekonomiky.

Pro město by mělo platit to samé jako v každé domácnosti či firmě, tedy je třeba pečlivě poměřovat relace mezi příjmy a výdaji a zvažovat reálné finanční možnosti. V Lišově došlo v posledních dvou letech k radikálnímu navýšení výdajů, které nestačily pokrýt příjmy města, což má za následek nemalé zadlužení.

V roce 2017 činil rozdíl mezi příjmy a výdaji (saldo) minus 26 milionů Kč a v roce 2018 dokonce minus 54 milionů Kč. Během posledních dvou let bylo tedy saldo nemalých 80 milionů Korun českých, které město krylo z menší částí přebytkem hospodaření z let minulých a z větší části třemi úvěry za cca 62 milionů Kč, jež budeme splácet až desítky let.

Jak se chovaly ostatní obce v ČR? Dle veřejné správy se finance obcí (i krajů) v současné době nacházejí ve vynikající kondici, obce si vytvořily dostatečnou finanční rezervu pro případ ekonomického ochlazení, přičemž ale mají nadále dostatek prostředků na investice. Úroveň dluhu je na přijatelné úrovni a nadále pokračuje trend jeho snižování.

Dluh obcí, daňové příjmy a zůstatky na účtech

Naše město si finanční rezervu pro investice a případné ekonomické ochlazení nevytvořilo, naopak se oproti ostatním obcím značně zadlužilo.

V minulém roce jsme již upozorňovali na to, že díky úvěrům se přiblížíme k samé hranici ukazatele rozpočtové odpovědnosti, který činí 60 %, při jehož překročení hrozí až omezení příjmů poskytovaných státem. Při pohledu do výsledku hospodaření za rok 2018 se naše obavy potvrdily a nyní je ukazatel na hodnotě 55,99 %.

Porovnejme opět tento údaj s ostatními obcemi v České republice.

Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (podíl dluhu k příjmům) Počet obcí
0% 3547
0 – 20 % 1163
20 – 40 % 705
40 – 60 % 383
60 – 80 % 198
80 – 100 % 115
100 – 120 % 67
120 – 140 % 30
140 – 160 % 20
160 – 180 % 13
180 – 200 % 5
200 % a více 8

Z tabulky je patrné, že většina obcí, tzn. 3547 z celkových 6254, měla v roce 2017 dokonce nulový limit dle fiskálního pravidla. Konečná data pro rok 2018 nejsou doposud zveřejněna, nicméně s ohledem na prudký růst daňových příjmů lze předpokládat, že se celkový dluh obcí bude nadále snižovat.

I tento ukazatel jasně indikuje, že naše město směřuje opačným směrem než většina obcí v České republice neb v roce 2016 byl podíl dluhu k příjmům 0 %, v roce 2017 pak 26,97 % a v roce 2018 již 55,99 %.

Nesouhlasíme s neustálým zadlužováním města Lišov a jeho organizací.Lišov se tímto zadlužováním značně limituje a svazuje. I z toho důvodu jsme nepodpořili na prosincovém jednání zastupitelstva smlouvu o ručení dluhů, v níž se město zavazuje ručit za další 20 milionový úvěr, který si vzala městská firma SLUŽBY LIŠOV, s.r.o. (výstavba dřevozpracujícího závodu). Přes náš nesouhlas došlo k odsouhlasení ručení dluhu městem. Paradoxní je, že ačkoliv je město Lišov ručitelem, a s největší pravděpodobností i plátcem dluhu, tak se tento dluh nepromítne do pravidla rozpočtové odpovědnosti.

S nadsázkou řečeno, doufáme, že se nedočkáme zřízení městské firmy LIŠOVSKÉ SNY, s.r.o., kde budeme generovat další dluhy a plánovat a hlavně realizovat další výdaje mimo reálné možnosti našeho města. Respektujeme demokratické principy. Současné vedení města, tvořené SNK, ČSSD a KSČM spoluzodpovědnými za dluhy v posledních letech, dostalo od voličů silný mandát. Doufáme, že si to nevyloží tak, že občanům enormní zadlužení města nevadí a získaný mandát je opravňuje pokračovat v navyšování zadlužování. To bohužel potvrdili odsouhlasením dalšího povolebního závazku, a to zmíněnými 20 miliony Kč na dřevozpracující závod, na který nebyl zpracován žádný podnikatelský plán představující koncepci závodu a definující případná rizika.

Občané, pokud nesouhlasíte s vývojem neustálého zadlužování města Lišov, apelujte na své zastupitele, které jste si zvolili, aby nezadlužovali Vás a Vaše rodiny na dlouhá desetiletí a nepodléhejte jen krátkodobému lesku. Pojďme se společně chovat opravdu finančně zodpovědně a nezadlužujme naše děti, vnoučata a pravnoučata.

Zdroje

https://monitor.statnipokladna.cz/2015/obce/detail/00245178
http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6770365