JEŠTĚ K TÉ NAŠÍ ŠKOLE LIŠOVSKÉ

Na konci února letošního roku jsme na těchto stránkách glosovali o prosbě učitelského sboru a zaměstnanců základní a mateřské školy, jež se v otevřeném dopise obrátili nejen na vedení města, ale i na zastupitele se žádostí, zda by odstupující ředitel mohl zůstat ve funkci do konce školního roku 2018/2019. V tuto chvíli je rozhodnuto a vedení města vybralo novou ředitelku, která si do nového školního roku vybere své nové zástupce. Rozhodnutím rady města byla učiněna konečná tečka polemikám ohledně dalšího fungování vedení základní a mateřské školy.

Možná se hodí zmínit pár fakt a několik otázek, poslaných do toho předjarního povětří. Základní a mateřskou školu zřizuje město. To je nesporná pravda, tak to je. Tu lišovskou doposud řídí Mgr. Petr Ročňák. A ten je jmenován na dobu neurčitou. Ani tomu se nedá oponovat. Jenže … V Lišově bylo tak nějak dopředu zřejmé, že právě současný ředitel již na škole nebude dál působit. Proč? Jednak kvůli důchodovému věku, jednak nepřihlášením se do konkurzu na své místo. S tím jsme byli srozuměni a rozhodně jsme nehodlali tuto věc rozporovat. Jen jednou za šest let má totiž zřizovatel možnost vyhlásit konkurz a ředitele může nahradit bez nutnosti vzájemné domluvy. Výsledek konkurzu přitom není závazný a o novém řediteli rozhoduje pouze zřizovatel. Pozice ředitele může být uvolněna z jeho vlastní vůle anebo z důvodu skutečností, které nastanou na jeho straně, tedy například vzdáním se funkce či hospitalizací. K témuž kroku však může dojít i z důvodu odvolání zřizovatelem z důvodů zákonem vymezených, a to nezávisle na zmíněném šestiletém období.

To jsou základní skutečnosti, s nimiž jsme pracovali poté, co nám byla učitelským sborem zaslána prosba o zvážení situace a možnosti prodloužení funkčního období Petra Ročňáka do konce školního roku 2018/2019, tedy po dobu nezbytně nutnou, namísto městem prosazovaného termínu 31. března 2019. K této prosbě vedli naše pedagogy logické důvody, související s dokončením rozdělaných prací a přípravou na závěr tohoto i začátek příštího roku. Dalším důvodem bylo jmenování nové ředitelky do funkce až od 1. července 2019. Za sebe jsme tyto důvody vyhodnotili jako rozumné, učitelům dali odpověď a zároveň vyzvali ostatní zastupitele, tedy včetně členů rady města, k obdobnému vyjádření. Chováme se přece demokraticky, nikomu nevnucujeme své názory, což považujeme za normální. V našem chování netkví prostředek bezohledných politických ambicí. Také proto zůstáváme otevřeni jakékoliv rozumné diskuzi, aniž bychom očekávali ostrakizaci za to, že jsme si dovolili ji vyvolat. Odezvy od ostatních kolegů zastupitelů jsme se však, až na jedinou výjimku, nedočkali. Překvapující? Přešlo pár dní a v místním zpravodaji se objevily úvahy o zviditelnění nejmenovaných zájmových skupin právě na školské kauze, v regionálních novinách pak článek s obdobnou částí obsahu. Nějaké vyjádření tedy nakonec přišlo, byť asi trochu jiné než si učitelé, a vlastně i my, představovali. Ani je ani zastupitele totiž nikdo neinformoval o zájmu města, o neochotě vést se stávajícím ředitelem dialog o přechodném období setrvání ve funkci do konce června, byť by to třeba nebylo možné. Co naopak možné je, naznačuje domněnka, že k tomu nedozrála správná politická vůle. Naše reakce tak nebyla vyvolána akcí, neboť ta vlastně vůbec nepřišla.

Situace se při troše dobré vůle dala vyřešit jednodušeji, dá se říci, že tak, jak k tomu vyzývali učitelé a zaměstnanci školy. Vzájemně jsme se tak mohli vyhnout nesmyslným emocím, jež se na tento případ navázaly. Zdá se, že kostky nebyly vrženy úplně tím správným směrem, nakonec i nová ředitelka mohla mít připravenou klidnější půdu pro svou práci. Po celou dobu zastáváme nestranný názor, který tkví ve zdravém posouzení stavu věci, informovanosti učitelů i členů samosprávy a ve víře, že jen tímto způsobem je možné komunikovat s našimi občany. Pokud zašlou zaměstnanci jedné instituce hromadně podepsanou prosbu, pak považujeme za povinnost se jí zabývat, a to i v případě, že ve výsledku nenaplní kýžená očekávání. Je to snad špatný přístup? V situaci, kdy je tomu naopak, může totiž veřejnost nabýt skutečného dojmu zpolitizování i tak důležité funkce, jakou ředitel školy beze sporu je. A to by si přece nepřál nikdo z nás. Tak tedy krásné předjaří a nové ředitelce i všem učitelům mnoho štěstí při naplňování jejich poslání, o němž víme, jak důležité je pro nás pro všechny!