NA ZÁŘIJOVÉM ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIŠOVSE NEŠETŘILO

TISKOVÁ ZPRÁVA

Občané Lišovska měli možnost sledovat již potřetí zasedání Zastupitelstva města Lišov, svolané na 25. září 2023 do kulturního domu, také on-line. Zároveň to však bylo poprvé, protože po předchozích dvou opozičních přenosech na tuto praxi konečně navázalo i vedení města Lišov přímo na svém facebookovém profilu. I přesto, že to dlouhodobě odmítalo. Vše bylo pojato velmi důkladným a moderním způsobem, poněvadž zasedání snímalo více kamer, automaticky přepínaných na určitá místa. Průběh schůze byl krátký a bez konfliktů a poprvé v tomto roce za plné účasti všech zastupitelů. Jednotlivé body zasedání připomínkovali většinou jen zastupitelé z opozice, a to i ten, který na programu vlastně vůbec nebyl. Jednalo se totiž o kontroverzní návrh více než stotisícové odměny starostovi města Lišov Jiřímu Švecovi (Sdružení nezávislých kandidátů Lišovsko – SNKL). Po dodatečném zařazení do programu, tento návrh představil radní Otakar Chlouba (ČSSD) a díky koaličním zastupitelům byl pak vcelku hladce schválen.

Zastupitelstvo města se mimo jiné zabývalo i návrhem na zvýšení odměn místostarostovi Pavlu Dvořákovi (SNKL), členům rady i zastupitelstva města, a předsedům kontrolního i finančního výboru. V souladu s nařízením vlády je možné navýšit odměny v samosprávě na maximální částky podle počtu členů obecních zastupitelstev, přičemž do kategorie číslo 5 spadá právě město Lišov. Dne 6. září byl tento návrh projednám radou města, ovšem zápis schůze rady č. 27/2023 už poté z neznámých důvodů zveřejněn nebyl. Reagoval opoziční zastupitel Martin Filip (KDU-ČSL), který odmítl návrh na zvýšení jakýchkoliv odměn podpořit s tím, že už ho v dřívější době kritizoval. Zdůraznil, že je pro zachování současného stavu, neboť na výrazné navýšení není vhodná doba. Opoziční zastupitelka Zdeňka Elišková (Pro Lišovsko) poukázala na chybnou výši uvedených odměn v podkladech pro jednání zastupitelstva, která neodpovídala současné realitě. Starosta Jiří Švec (SNKL) nato ocenil činnost všech zastupitelů a srovnával jejich práci před 16 lety a nyní. Zvýšení navrhovaných částek pak odůvodňoval častými mimořádnými schůzemi rady města, prací v komisích a služebními výjezdy. Tedy obvyklými záležitostmi, s nimiž každý zastupitel zkrátka musí počítat. Vysvětlil, že členové rady často činí důležitá rozhodnutí a nastínil život běžného radního jako výkonné složky. Ani v tomto případě nedošlo k žádným šokujícím sdělením, vybočujícím nad rámec povinností radních v Lišově, stejně jako je mají radní v jiných obcích. K tématu se vyjádřil i radní a bývalý místostarosta Otakar Chlouba (ČSSD), který doporučil zastupitelům, aby nebyli skromní a nezdráhali se vzít si pár drobných měsíčně navíc. Podle něj se tak děje i ve vyšší politice, jejíž práce je s tou na nižší úrovni nesrovnatelná (skoro se zdá, jako by sociální demokracie ve vyšší politice nikdy nebyla). Přes počáteční námitky opozičních zastupitelů bylo následné hlasování ke zvýšení odměny podpořeno 11 koaličními zastupiteli.

Na dalším programu jednání byl návrh radního Otakara Chlouby, tentokrát ohledně odměny pro starostu města Lišov Jiřího Švece. Zařazení tohoto bodu do programu jednání až na poslední chvíli proběhlo bez problémů, přestože se stejný postup ze strany opozice v minulosti již několikrát setkal s přehnanou kritikou. Radní Chlouba navrhl odměnu starostovi Švecovi ve výši 145 000 Kč, tedy dvojnásobku platu, což zákon umožňuje. Odůvodněním ke schválení byla podle navrhovatele zejména práce na rekonstrukci kulturního domu, na obchvatu města Lišov, realizaci sportovního areálu, modernizace základní školy a získávání dotací. Zde je důležité zdůraznit, že právě budovaný obchvat není a nebude v majetku města Lišov. Dalším důvodem pro navržení odměny bylo, že starosta Jiří Švec nikdy žádnou odměnu nedostal. Opoziční zastupitelka Zdeňka Elišková z oprávněných důvodů zdůraznila, že je napříště zapotřebí dávat veškeré podklady zastupitelům včas. Bez nich si podle ní zastupitelé nemohou prostudovat zákonné podmínky, za kterých je možné takovou mimořádnou odměnu poskytnout. Tajemník města Lišov, Jan Kudlata, upřesnil možnost přidělení odměny k platu starosty podle § 76, odst. 1 zákona 128/2000 Sb., o obcích, a tak byla nakonec schválena. A to díky podpoře koaličních zastupitelů.

Důležitým bodem jednání byl i návrh dodatku k organizační směrnici č. 1/2015, představující úpravu v procesu rozhodování rozpočtových změn. Rada města proto doporučila zastupitelstvu projednat a schválit částku 500 000 Kč oproti původním 250 000 Kč. Starosta Jiří Švec vyzdvihl systém zakázek a operativnější systém s tím, že ode všech požaduje více důvěry, neboť k porušování zákona tu nedochází. S tímto návrhem opozice nesouhlasila a vyslovila svůj návrh s nižší částkou 350 000 Kč, jež odpovídá inflační křivce, jak vysvětlil zastupitel Michal Koblížek (Pro Lišovsko). Tento návrh opět nebyl přijat. Následně bylo hlasováno o původním návrhu se zvýšenou částkou půl milionu korun, který samozřejmě hlasováním prošel.

V politickém prostředí bývá obvyklé, že koalice nebo spojení politických stran či skupin, které mají většinu hlasů, má tendenci prosazovat své priority a návrhy, zatímco opozice se snaží klást otázky a předkládat alternativní návrhy. Výsledek hlasování pak většinou závisí na politických silách a vztazích mezi jednotlivými stranami, skupinami či jednotlivci. Nicméně způsob vyjádření potřeby navyšování odměn zastupitelům, radním a starostovi města by v tomto ohledu měl být odpovídající době, ve které se o něm uvažuje. Kvůli tomu, že se v současnosti potýká nejedna rodina, jednotlivec i neziskový sektor s existenčními, sociálními a dalšími problémy, nepovažuji navyšování odměn zrovna v tomto čase za rozumné.

 

Kontakt: Jaroslava Pouzarová, zastupitelka města Lišov (KDU-ČSL), e-mail jarkapouz@seznam.cz, pouzarova@lisov.cz | URL: www.kdulisov.cz | 12. října 2023