POZVÁNKA NA 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIŠOV

V pondělí 14. 12. 2020 od 16:00 se bude konat v Kulturním domě zasedání Zastupitelstva města Lišov.

Hlavním programem bude rozpočet města na rok 2021. Počítá se s příjmy ve výši 103 mil. Kč a výdaji 123 mil. Kč. Rozpočet tedy bude schodkový. Schodek bude ve výši cca. 20 mil. Kč. Vedení města plánuje schodek vykrýt penězi, které letos zbyly z nerealizovaných obnov ulic a chodníků ve městě a místních částí, z kulturních akcí, které se díky covidu-19 nekonaly.

Oproti schválenému rozpočtu roku 2020 počítáme se značným propadem příjmů. V roce 2020 byl předpoklad příjmů 124 mil. Kč, nyní počítáme se 103 mil. Kč. Rozdíl v příjmech je tedy přes 20 mil. Kč.

Vedení města předložilo návrh na odpuštění nájmu ve výši 50% pro restaurace a hernu v městských budovách s odůvodněním podpory místních podnikatelů, na druhé straně navyšuje vodné a stočné pro všechny obyvatele našeho města a místních částí.

Dále vedení města předkládá nový návrh jednacího řádu. Snad odstavec ve znění „Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen zastupitelstva města. O tomto návrhu se hlasuje bez rozpravy.“ nebude používán často.

Zastupitelstvo bude projednávat i aktualizaci návrhu Programu rozvoje města 2015-2021(PRM). V roce 2015 bylo provedeno dotazníkové šetření a i jeho závěry se objevily v Programu rozvoje města 2015-2020. Po nynější aktualizaci je ale jedna z vět vypuštěna. „Dále mnoho respondentů vyjádřilo nespokojenost s kácením stromů (zejména u hřbitova) a celkově s ubýváním veřejné zeleně.“ Proč? Bylo aktualizováno i dotazníkové šetření z roku 2015?

Další zajímavou aktualizací v PRM 2015-2021 je změna vnímání parkování. V roce 2015 bylo v PRM uvedeno, např. ve SWOT analýze, že mezi slabé stránky patří i „nedostatečný počet parkovacích míst“. Po nynější aktualizaci tato věta chybí. Dále se věta „Počet parkovacích míst ve městě Lišov je nedostatečný, a to hlavně v části panelové zástavby.“ proměnila na „Počet parkovacích míst ve městě Lišov není nedostatečný, a to hlavně v části panelové zástavby z 80. let.“ Ačkoliv nová parkovací místa zatím vznikají primárně jen na papíře, postačují ke změně vnímání problému s parkováním v Lišově. Také se domníváte, že je v Lišově dostatek parkovacích míst? My ne, nicméně oceňujeme práci s daty a slovy ;).