OTEVŘENÝ DOPIS STAROSTOVI MĚSTA LIŠOV JIŘÍMU ŠVECOVI

Vážený pane starosto,

v návaznosti na nepravdivá tvrzení, která jste v souvislosti s plánovanou demolicí klasicistního objektu někdejší farní budovy v Dolních Slověnicích prezentoval jako nezpochybnitelná v obecním tisku Lišovský zpravodaj, č. 2/2020, s. 4–6, Vás tímto otevřeným dopisem opětovně vyzýváme, k veřejné omluvě za zcela nepravdivé výroky, které se dotýkají zastupitelů města Lišov, Ing. Jana Kresana a PhDr. Aleše Františka Plávka, a občana města Lišov, Mgr. Jana Elišky. Tvrzení, uvedená v textu, se nezakládají na pravdivém základu a lze je tedy chápat pouze jako subjektivní proklamace s cílem přenést tyto pohledy do osobní a politické roviny. Takový přístup chápeme jako precedens, díky němuž se z veřejné tiskoviny může snadno stát neobjektivní smetiště tendenčních komentářů, emocí a nevybíravé propagandy.

Vzhledem k tomu, že jste dosud nereagoval na několikeré výzvy k uvedení nepravdivých informací na pravou míru jinak než tím, že na jejich hodnověrnosti trváte, vyzýváme Vás tímto veřejným dopisem k doložení relevantních zdrojů, z nichž jste čerpal informace o tom, že jmenovaní zastupitelé iniciovali potajmu kroky k zabránění realizace investic města a připravovali již v prosinci 2019, ne-li dříve, zrušení záměru demolice farního objektu. Stejně tak požadujeme doložit tvrzení, že právě oni napadali i části dalších souvisejících investic. Dále Vás vyzýváme k tomu, abyste prokázal, že jmenovaní zastupitelé a občan Lišova systematickou kritikou šíří pomluvy a mohou způsobit městu finanční újmu a s jakým plánem měli oba zastupitelé veřejnost seznámit a neučinili tak..

Zároveň s tím Vás důrazně upozorňujeme na to, abyste upustil od dlouhodobé cenzury Lišovského zpravodaje, spočívající v úpravě textů příspěvků či jejich úplného vyřazování, přestal zasahovat do práce redakčního kolegia a nezneužíval veřejné tiskoviny k názorové manipulaci, vyznívající pouze ve Váš politický prospěch. Opětovně požadujeme vysvětlení, proč nebyl v létě 2019 otištěn text zastupitele Ing. Ondřeje Kubaly, na jehož zveřejnění má ze zákona právo. Svou praxí soustavně porušujete zákon č. 46/2000 Sb., tiskový zákon, protože neumožňujete zastupitelům vyjadřovat se k aktuálnímu dění, městu pak zabraňujete poskytovat objektivní a vyvážené informace o územním samosprávném celku, stejně jako přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení vyjadřující názory členů jeho zastupitelstva, přímo se týkající tohoto územního samosprávného celku (§ 4a).

Jako zastupitelé a občané města Lišov zásadně odmítáme, abyste se, coby statutární zástupce města, zvolený ve svobodných volbách, i nadále choval autokratickým způsobem, ohrožoval zásady demokracie, odmítal názorovou pluralitu a ovlivňoval obsah veřejného tisku. Nesouhlasíme s tím, abyste pošlapával důvěru ve státní instituce i ve stát samotný, svým vyjadřování a přístupem ke svobodě slova si vytvářel permanentní předvolební kampaň, vulgárně napadal odborníky, označoval neziskové organizace za zpolitizované a zneužíval svého funkčního postavení v hierarchii územní samosprávy.

V době, kdy vídáme u našich zahraničních sousedů, ale i v jiných zemích Evropy, jakých důsledků může nabýt fenomén zkreslování pravdy, vypouštění lživých informací, zneužívání politického postavení a manipulace s veřejným míněním zásadně odmítáme, aby se tak dělo i na půdě města Lišov. Ve Vašem případě, pane starosto, totiž může jít o velmi nebezpečný jev ohrožující demokratické hodnoty zvláště tehdy, když se ubíráte se svými politickými ambicemi rovněž k prostředí krajské samosprávy a dokonce i českého parlamentu, tedy mnohem výše než jen k samosprávě obecní.

Chceme věřit tomu, že ve Vašem případě dojde ve vztahu k výše popsanému k sebereflexi. Klademe na to vysoký morální důraz mimo jiné také proto, abychom mohli popsané praktiky opravdu považovat v současné společnosti (anebo alespoň v našem městě) za vymýcené, jak jste nakonec sám ve svém příspěvku poznamenal.

S pozdravem

Ing. Ondřej Kubala – zastupitel města Lišov
PhDr. Aleš František Plávek – zastupitel města Lišov
Ing. Jan Kresan – zastupitel města Lišov
Ing. Martin Filip – člen finančího výboru
Mag. Theol. Tomáš Kiml – člen kontrolního výboru