SHRNUTÍ ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIŠOV ZE DNE 22. ČERVNA 2020

Zastupitelé se díky doznívajícím mimořádným opatřením, souvisejícím s pandemií covid-19, tentokrát sešli v lišovském kulturním domě. Veřejnost byla zastoupena asi 15 občany.

1) Představení programu

Zastupitel Ing. Jan Kresan (nestr., KDU-ČSL) podal návrh na změnu programu, spočívající v přesunu bodu 9 „Návrh na odložení některých záměrů v rámci schváleného rozpočtu města Lišov na rok 2020“ za bod 16 „Vzdání se práva a prominutí dluhu“. | Odůvodnění: V důvodové zprávě se v bodě 9 odkazuje na odpuštění nájemného lišovské herně a pohostinstvím. Bod o odpuštění nájemného však byl zařazen do programu až jako šestnáctý. Bylo proto logické posunout bod 9 až za bod 16. | Změna programu NEPROŠLA.

2) organizační a procesní body

Bod č. 5 | Námitka zastupitele PhDr. Aleše Františka Plávka (nestr., KDU-ČSL) proti zápisu ze schůze zastupitelstva města č. 6/2019. Námitka směrovala k popisu změny prostorového uspořádání z PR3 na PR2 (na základě petice občanů) dané v územním plánu v lokalitě Čechova ulice Lišov, kde plánuje developer mezi rodinnými domy, i přes námitky místních občanů, vybudovat bytový dům. | Odůvodnění: V zápise bylo uvedeno, že se jedná se o změnu výškové hladiny budov ze současných třech nadzemních podlaží na maximálně dvě. Aleš František Plávek navrhoval opravu tak, že se jedná o změnu výškové hladiny budov ze současných dvou nadzemních podlaží na maximálně jedno. Rozdíl je celé jedno patro. A jak definuje náš územní plán PR3 a PR2 počet nadzemních podlaží? PR3 = max. 2 nadzemní patra s možností nadstavby podkroví nebo max. 3 nadzemní patra bez nadstavby podkroví. PR2 = přípustné max. 1 nadzemní patro s možností podkroví. Celé znění je v územním plánu. | Námitka NEPROŠLA.

Následovala kontrola plnění usnesení zastupitelstva města č. 6 a 7 a zprávy o činnosti rady města.

Návrh na odložení některých záměrů v rámci schváleného rozpočtu města Lišov na rok 2020 | bod č. 9

Vedení města díky předpokládané ekonomické recesi a bez naspořených rezerv z příznivých let minulých, zato s dluhovým zatížením v desítkách miliónů korun, bylo nuceno seškrtat následující, dříve již schválené akce. Rekonstrukci komunikace a chodníků části ulice Souběžná (3,6 mil. Kč), opravu komunikace ve Vlkovicích (1,2 mil. Kč), rekonstrukce křižovatky Žižkova a Tyršova (500 tis. Kč), opravu rybníka Smíchovský v Lišově (555 tis. Kč), oprava rybníka Čekal v Miletíně (446 tis. Kč), kaple ve Velechvíně (932 tis. Kč), kaple v Levíně (617 tis. Kč), výstavba pro kontejnerová stání v Čechově ulici (1,4 mil. Kč), odbahnění rybníku ve Lhoticích (400 tis. Kč), oprava střechy na škole v Hůrkách (600 tis. Kč) a Rockfest 2020 (400 tis. Kč). Zastupitel Jan Kresan navrhl, aby Souběžná ulice, která je dlouhodobě ve velmi nevyhovujícím technickém stavu, a kde město vyčíslilo úsporu částkou 3,6 mil. Kč, byla letos realizována. A to z avizovaného přebytku na konci roku, který je odhadován na 17 mil. Kč. Starosta města Bc. Jiří Švec (SNK Lišovsko) to komentoval tak, že cena rekonstrukce bude dosahovat částky 10 mil. Kč namísto částky uvedené v rozpočtu města 3,6 mil. Kč. Materiály, které by rekonstrukci oceňovaly na 10 mil. Kč nikdo ze zastupitelů neměl k dispozici. | Návrh zastupitele Jana Kresana na realizaci rekonstrukce komunikace Souběžná NEPROŠEL. Doufáme, že se občané žijící v této ulici někdy rekonstrukce dočkají. Letos už to bylo opravdu blízko!

Návrh účetní závěrky města za rok 2019 | bod č. 10 | SCHVÁLEN

Návrh závěrečného účtu města Lišov za rok 2019 | bod č. 11 | SCHVÁLEN

Návrh Rozpočtového výhledu města Lišov na léta 2021–2023 | bod č. 12

Z rozpočtového výhledu májí vznikat rozpočty na další léta. Předložený rozpočtový výhled ovšem vůbec neodráží současnou realitu, a to především na své příjmové straně, kopíruje stav ještě před koronavirovou pandemií. Zastupitelům tak byly předloženy značně nadhodnocené příjmy, což ani vedení města nijak nepopíralo. Zastupitel Jan Strnad (SNK Lišovsko) navrhl doplnění bodu o rozšíření strojního zázemí lišovských dobrovolných hasičů a zastupitel Jan Kresan navrhl dopsat k větě „rekonstrukce a výstavba chodníků a parkovacích míst v Lišově“ doplněk „(Souběžná, U Horního, Topolová, U Stadionu, Potoční, Na Dolinách, Dolní)“, a to po vzoru z minulých let. Starosta města označil rozpočtový výhled takřka jako bezvýznamný dokument. Třeba se na dané ulice při sestavování rozpočtu na další léta nezapomene! | Doplnění Jana Strnada a Jana Kresana bylo SCHVÁLENO.

Návrh rozpočtových změn zastupitelstva města | bod č. 13

V bodě byly projednávány tři změny. Jedna se týkala vícenákladů na akci „Rekonstrukce školní kuchyně“, kde cena 27 mil Kč byla dle schváleného rozpočtu navýšena o 3,1 mil. Kč. Jako důvod navýšení bylo uvedeno nové vedení z trafostanice a změna jednotky vzduchotechniky podle původního plánu. Další rozpočtová změna obsahovala výměnu kalových čerpadel na čističce odpadních vod za 324 tis. Kč. Třetí změnou, u níž proběhla delší diskuze, bylo zvýšení výdajů na pořízení změny č. 2 územního plánu města a dále na uzavřené dodatky ke smlouvám o dílo na pořízení a vypracování územních studií v celkové výši 304 tis. Kč. Starosta města ani vedoucí stavebního úřadu nedokázali vysvětlit o jakou částku se konkrétní smlouvy navýšily. Na schůzi zastupitelstva města, na níž byly projednávány rozpracované územní studie, navíc bylo řečeno, že projektantem vysoutěžená cena již zahrnuje případné změny, které budou následně zapracovány do územního plánu. Předkládanému navýšení jsme nerozuměli, a z toho důvodu jsme s ním nesouhlasili. Jen pro doplnění: ve schváleném rozpočtu města je změna ÚP č. 2 vyčíslena na 207 tis. Kč a čtyři územní studie na 411 tis. Kč. Určitého vysvětlení, že se vlastně jedná o stavební uzávěru k průmyslové zóně, se zastupitelům dostalo až po hlasování. | Změny byly SCHVÁLENY.

Návrh na poskytnutí příplatku k základnímu kapitálu SLUŽBY LIŠOV s. r. o. | bod č. 14

Nový jednatel městské firmy, pan Lubomír Šruc, požádal město o příplatek ve výši 1,2 mil. Kč, který bude určen na splátku úvěru pro financování štípačky na dřevo a technického zázemí ve výši 20 mil Kč. Tímto se veřejně deklarovalo, že i tento dluh je splácen z rozpočtu města, ačkoliv se jeho vedení snažilo občany přesvědčit o opaku a zastupitelé za KDU-ČSL pro něj nehlasovali. | Návrh byl SCHVÁLEN.

Návrh na poskytnutí návratné finanční pomoci ZŠ a MŠ Lišov | bod č. 15

Ředitelka školy, Mgr. Monika Hrdinová, požádala město o návratnou půjčku ve výši 2,5 mil Kč na financování projektu „Odborná učebna pro výuku keramiky“. S danou částkou rozpočet města počítal. | Návrh byl SCHVÁLEN.

Vzdání se práva a prominutí dluhu | bod č. 16

Vedení města vyzvalo pohostinství podnikající v městských budovách, včetně herny v Lišově, aby podala žádosti o prominutí či ponížení nájemného za období od 14. března 2020 do 31. května 2020 z důvodu uzavřeného či omezeného provozu kvůli koronavirové pandemii. Celkem se jednalo o 293 tis. Kč. Finanční výbor, zastoupený Ing. Jiřím Peškem (SNK Lišovsko), Ing. Martinem Filipem (KDU-ČSL) a Renatou Strnadovou, navrhl řešení, které by přineslo městu, a vlastně všem občanům, 70 % z dané částky, díky dotaci z ministerstva průmyslu a obchodu. Zároveň s tím by nájemci dostali slevu ve výši 80 %. Podstatou dotace je třístranná participace, při níž pronajímatel sleví 30 % z nájmu, nájemce uhradí 20 % a stát mu přispěje 50 %. Návrh přednesl zastupitelům přítomný člen výboru Martin Filip. Na základě navrhovaného řešení finančního výboru definoval zastupitel Jan Kresan protinávrh na usnesení využívající státní dotaci s tím, že nájem by město snížilo o 30 %, a to pro všechny komerční nájmy dle principu rovného přístupu, na který se návrh vedení města odkazoval. Protinávrh Jana Kresana vycházel přesně z návrhu finančního výboru s využitím dotace od státu. Navíc měl pojistku i pro ty, kteří by sice splňovali dotační podmínky, ale přesto by jim dotace nebyla z různých důvodů vyplacena. V tomto případě by namísto státu dotaci zaplatilo město. Díky protinávrhu Jana Kresana bychom podpořili nejen provozovny, kde se čepuje pivo a hraje ruleta, nýbrž i lišovské lékaře a lékárníky, kteří stáli v nelehké době v první linii, a také rehabilitační centrum, které podle nařízení vlády muselo mít provoz rovněž přerušený. S protinávrhem důrazně nesouhlasil starosta města. Argumentoval tím, že nemůžeme věřit státu ani dotačním titulům a musíme sami pomoci těm, kteří nám v lepších časech platili nájemné. Není podle něj zcela jasné, že dotační titul bude vypsán a vyčleněná částka 5 mld. Kč bude poskytnuta všem žadatelům. Poukázal na vyčerpanost majitelů a okamžitou potřebu dotace. Místostarosta města, Ing. Otakar Chlouba (ČSSD), definoval druhý protinávrh na usnesení, vyznívající pro odložení tématu o tři měsíce, tedy na zářijovou schůzi zastupitelstva. Zastupitel Ing. Ondřej Kubala (KDU-ČSL) důrazně nesouhlasil s prominutím nájmu lišovské herně a z toho důvodu požádal o hlasování podle původního návrhu, tedy o žadatelích jednotlivě. Starosta města Jiří Švec se naopak vyslovil pro podporu herny, což odůvodnil příjmy do městské pokladny a tím, že ji beztak navštěvují především zákazníci z okolních obcí. Tak proč nevyužít tohoto nešvaru ve svůj prospěch!? | Protinávrh zastupitele Jana Kresana, definovaný na základě doporučení finančního výboru a principu rovného přístupu NEPROŠEL. Protinávrh místostarosty Otakara Chlouby o odložení tohoto bodu NEPROŠEL. Prominutí nájmu všem pohostinstvím, podnikajícím v městských budovách, vyjma lišovské herny, bylo SCHVÁLENO.

Žádosti o dotace z rozpočtu města na rok 2020 | bod č.17

Zastupitelé schvalovali dotace spolkové činnosti. Vedení města již připravilo návrhy výší dotací pro zastupitele, kde povětšinou finanční požadavky spolků byly již poníženy. Přestože tyto návrhy prošly radou města, inicializoval starosta Jiří Švec dva návrhy na změnu. V prvním z nich se jednalo přidání 10 tis. Kč dobrovolným hasičům v Miletíně (hasiči měli žádost o 90 tis. Kč, ale vedení města ji ponížilo na 45 tis. Kč), tzn. že by celková dotace SDH byla namísto požadovaných 90 tis. Kč navýšena na 55 tis. Kč. Paralelně dal návrh na odebrání celé dotace ve výši 10 tis. Kč, určené pro Spolek pro Hůrky a venkov, s odůvodněním, že se jedná o politickou organizaci. Proti danému napadení se dvakrát ohradil zastupitel Aleš František Plávek, včetně výzvy ke starostovi o podání vysvětlení tohoto účelového tvrzení, přímo poškozujícího pověst subjektu stavícího na tradicích a nezištné sousedské dobrovolnosti. Bezúspěšně, starosta nejprve odešel mimo jednací místnost a napodruhé sdělil, že žádná vysvětlení podávat nebude. Nad starostovým tvrzením se veřejně pozastavil také jeden ze zástupců občanů, za což mu patří poděkování. Stejně tak i těm zastupitelům, kteří se nenechali zmanipulovat. | První návrh starosty Jiřího Švece byl SCHVÁLEN. Druhý návrh starosty, týkající se úplného odebrání dotace Spolku pro Hůrky a venkov, NEPROŠEL. Spolek však získal dotaci převahou jediného hlasu. Ten jej dělil od toho, aby na základě starostova ničím nepodloženého obvinění, které odmítl komentovat, nezískal žádnou finanční podporu města. I ostatní dotace byly SCHVÁLENY.

Majetkové záležitosti – školní tělocvična

Na nutnost řešit nevyhovující technický stav školní tělocvičny reagovala rada města třemi návrhy, z nichž sama preferovala návrh druhý. V prvním návrhu se jednalo o novostavbu s objemem 23 tis. m3 a odhadovanou cenou 82,55 mil. Kč, ve druhém potom o demolici stávající a výstavbu nové tělocvičny s objemem 19,5 tis. m3 s odhadovanou cenou 70,3 mil. Kč a konečně ve třetím o rekonstrukci stávajícího objektu o objemu 10,25 tis. m3 s odhadovanou cenou 36 mil. Kč. Před zastupitele vystoupila také ředitelka školy, Monika Hrdinová, která poukázala na nutnost řešení současného stavu. S ohledem na nezanedbatelnou výši investice u všech tří variant však zastupitelé neměli dostatek času na vyhodnocení nabízených variant, ani nebyli seznámeni s konkrétním dotačním titulem, který by bylo možné v souvislosti s touto investicí využít. Také nebyl zohledněn fakt chybějících krytých sportovišť nejen pro školy, který se demolicí stávajícího objektu nevyřeší a zůstane problémem i nadále. Z těchto důvodů se zastupitelé za KDU-ČSL zdrželi hlasování. | Návrh varianty B s úplnou demolicí stávajícího objektu tělocvičny byl SCHVÁLEN.

3) Diskuse

Ohňostroj v centru města

Již v průběhu schůze přednesl diskuzní příspěvek občan Lišova, pan Jiří Janoušek. Týkal se jeho podání námitky proti konání ohňostrojů v ulici Lazna v centru města, nerespektování bezpečnosti a ochrany majetku ze strany provozovatele a omezování svobody pohybu, a to periodicky od roku 2015. Stran tohoto problému kontaktoval také Policii ČR a Český báňský úřad. Písemně vše shrnul již 3. března 2020, podal na městském úřadu a adresoval zastupitelstvu města. Tento dokument se však k zastupitelům nedostal, což se v Lišově stává bohužel standardem, protože to není poprvé, ale řešil jej tajemník městského úřadu. Zastupitel Jan Kresan se proto opakovaně dotazoval starosty Jiřího Švece, zda je nedoručení občanské žádosti zastupitelstvu města, adresované přímo tomuto zastupitelstvu, nahodilým či běžným jevem. Na jeho dotazy se mu nedostalo žádné odpovědi. Panu Jiřímu Janouškovi bylo sděleno, že letos se ohňostroj, s ohledem na restriktivní opatření spojená s koronavirovou krizí, konat nebude, což na schůzi zastupitelstva opakovali i starosta Jiří Švec s místostarostou Otakarem Chloubou. Pan Janoušek se proto dotazoval, jak to bude v příštích letech, načež mu bylo přislíbeno, že tímto problémem se město bude teprve zabývat.

Cenzura v Lišovském zpravodaji

Závěrečný krátký dotaz vznesl zastupitel Ondřej Kubala na starostu Jiřího Švece, coby autora nepravdivého a emotivně laděného textu o pozadí případu s farní budovou v Dolních Slověnicích, zveřejněného v Lišovském zpravodaji. Připomínáme, že se přímo dotýká dvou opozičních zastupitelů a jednoho občana. Starosta města reagoval tak, že si za svými slovy stojí, že jsou pravdivá a za nic se omlouvat nebude. Veřejně tak povýšil lež na pravdu a schůzi zastupitelstva krátce před 23. hodinou ukončil.

Máte dotazy? Pište nám, rádi Vám je zodpovíme!