ROVNÁ PRAVIDLA PRO VŠECHNY …?

Chceme rovné podmínky pro všechny stavitele. Odmítáme dotovat z městského rozpočtu, a na úkor městské zeleně či ploch, stavby mající poddimenzované plochy pro stání automobilů. Je pro nás nepřípustné snižování současného komfortu obyvatel. 

Co se v současnosti může zdát jako nicotný problém, to v budoucnu budeme opravdu těžce napravovat. Mysleme na budoucnost, mysleme na naše děti, chovejme se vůči našemu městu i venkovu zodpovědně. Nedopusťme přeměnu našeho krásného města nepřiměřenou benevolencí na sídliště v blízkosti krajské metropole.

Nesouhlasíme s novou praktikou, kdy chybějící plocha pro stání automobilů na pozemku stavby je legalizována smlouvou o pronájmu cizího pozemku na dobu neurčitou. Co se stane, až nájemní smlouva na dobu neurčitou nebude platná? Objekty, které díky této smlouvě mohly vzniknout, zbouráme? Nebo je necháme stát a z rozpočtu města, čili z peněz nás všech, zaplatíme chybějící parkoviště? Vzniká v Lišově nová podnikatelská příležitost v podobě pronájmu ploch pro stání automobilů po dobu stavebního řízení?

Požadujeme férové podmínky pro všechny stavitele a podporujeme změnu územního plánu, který bude po vzoru okolních měst v následujícím znění: Doprava v klidu (zejména garáže, odstavná a parkovací stání) – pro požadovaný způsob využití, a s ním bezprostředně související řešení, je stavitel povinen realizovat jako součást stavby a umístit na pozemku stavby, tedy zajistit na daném stavebním pozemku pro rodinný dům minimálně dvě parkovací stání pro každou novou bytovou jednotku, resp. na daném stavebním pozemku nového bytového domu pro každou novou bytovou jednotku zajistit parkovací stání v poměru 1,3 parkovacího stání na jednu bytovou jednotku. Tato podmínka se nevztahuje na veřejnou občanskou infrastrukturu, např. dům s pečovatelskou službou a domov důchodců.